Phòng Hành chính – Tổng hợp

Giới thiệu Phòng HCTH

Phòng Hành chính – Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, có chức năng  tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Phân hiệu thực hiện quản lý các công tác hành chính, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, kế hoạch tài chính, tổng hợp báo cáo, quản trị thiết bị, cơ sở vật chất, quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ, đối nội, đối ngoại, lễ tân, phục vụ, thi đua khen thưởng, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ và điều phối hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Xem chi tiết

trưởng phòng

ThS. Đỗ Thị Oanh

Phụ trách chung

Email: oanhdt@tnu.edu.vn

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG