Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu phục vụ công tác quản lý tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

Song song với quá trình đổi mới của đất nước, công tác quản lý Nhà nước về đất đai cũng ngày càng hoàn thiện góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế. Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai theo đó được phát triển trở thành một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực. Trong xu thế chung của ngành, phường Cốc Lếu – một trong những đơn vị hành chính trung tâm của thành phố Lào Cai cũng đang gặp khó khăn trong công tác xây dựng CSDL đất đai do tính đồng bộ giữa các nguồn dữ liệu chưa cao. Nghiên cứu đã xây dựng mô hình không gian mặt đất tổng quát và dữ liệu thông tin thuộc tính đa mục tiêu chi tiết đến từng thửa đất, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng CSDL đất đai tại địa bàn. Kết quả đạt được phục vụ cho công tác quản lý thông tin đất đai một cách hiệu quả, hỗ trợ truy cập nhanh chóng và chính xác. Ứng dụng công nghệ GIS bước đầu đã xây dựng được bản đồ mô hình của khu vực làm tiền đề cho các nghiên cứu chi tiết trong công tác quy hoạch, đo đạc và mô hình đa chiều. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được đồng bộ trên cả nước để có thể đáp ứng được yêu cầu về quản lý Nhà nước về đất đai trong tương lai. Nội dung chi tiết xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *