Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018

Thực hiện thông báo số 12/TB-SKHCN - ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn; thông báo số 04/TB-SKHCN ngày 10 thánh 02 năm 2017 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình; thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 23 thánh 02 năm 2017 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình; Công văn số 84/SKHCN-KHTC ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng; Công văn số 141/SKHCN-PQLKH&CN ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu. Phòng Đào tạo, NCKH&HTQT trân trọng thông báo để Quý Thầy, cô tham gia viết đề xuất và gửi cho bộ phận NCKH phòng Đào tạo, NCKH&HTQTvà bản mềm gửi theo địa chỉ email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 để bộ phận NCKH kịp thời tổng hợp.

Chi tiết kính mời quý Thầy/Cô tham khảo nội dung công văn, thông báo:

Thông báo số 12/TB-SKHCN tỉnh Bắc Kạn (hạn trước ngày 30/03/2017)

- Công văn số 84/SKHCN-KHTC tỉnh Cao Bằng (hạn trước ngày 31/03/2017)

- Công văn số 141/SKHCN-PQLKH&CN tỉnh Lai Châu (hạn trước ngày 15/04/2017)

Xin trân trọng cảm ơn !

Bộ phận NCKH phòng Đào tạo, NCKH&HTQT

Download Template Joomla 3.0 free theme.