Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Văn bản về Hợp tác quốc tế

Stt

Tên văn bản

Số hiệu

Ngày ban hành

Nơi ban hành

Loại văn bản

Tải về

1

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài

38-CT/TW

21/7/2014

Bộ Chính trị

Chỉ thị

Tải về

2

V/v thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài

8743/VPCP-QHQT

01/11/2012

Chính phủ

Công văn

Tải về

3

Chỉ thị Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/CT-TTg

26/11/2012

Thủ tướng

Chỉ thị

Tải về

4

Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

73/2012/NĐ-CP

26/9/2012

Chính phủ

Nghị định

Tải về

5

Nghị định Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

78/2008/NĐ-CP

17/7/2008

Chính phủ

Nghị định

Tải về

6

Nghị định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

93/2009/NĐ-CP

22/10/2009

Chính phủ

Nghị định

Tải về

7

Nghị định của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

165/2004/NĐ-CP

16/9/2004

Chính phủ

Nghị định

Tải về

8

Nghị định của chính phủ số 06/2000/nđ-cp ngày 06 tháng 3 năm 2000 về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

06/2000/NĐ-CP

6/3/2000

Chính phủ

Nghị định

Tải về

9

Nghị định quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại việt nam

18/2001/NĐ-CP

4/5/2001

Chính phủ

Nghị định

Tải về

10

Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

38/2013/NĐ-CP

23/4/2013

Chính phủ

Nghị định

Tải về

11

Ban hành Quy định Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

14/2005/QĐ-BKHCN

8/9/2005

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định

Tải về

12

Quy chế công tác người nước ngoài học tại việt nam Ban hành theo Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT Ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

33/1999/QĐ-BGD&ĐT

25/8/1999

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế

Tải về

13

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông,giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học

52/2002/QĐ-BGDĐT

26/12/2002

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

14

Quyết định  Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại việt nam

76/2010/QĐ-TTg

30/11/2010

Thủ tướng

Quyết định

Tải về

15

Quyết định Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

119/2009/QĐ-TTg

1/10/2009

Thủ tướng

Quyết định

Tải về

16

Quy chế Tuyển sinh đi học nước ngoài

01 /2013 /TT-BGDĐT

29/01/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế

Tải về

17

THÔNG TƯ Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

06/2011/TT-BGDĐT

11/2/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về

18

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

15/2003/TT-BGD&ĐT

31/3/2003

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về

19

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nƣớc ngoài

07 /2010/TT-BKH

30/3/2010

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư

Tải về

20

hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ban hành kèm theo nghị định số 131/2006/nđ-cp ngày 09 tháng 11 năm 2006 của chính phủ)

04/2007/TT-BKH

30/7/2007

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư

Tải về

21

Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 34/2008/nđ-cp ngày 25 tháng 3 năm 2008 của chính phủ và nghị định số 46/2011/nđ-cp ngày 17 tháng 6 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2008/nđ-cp ngày 25 tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại việt nam

31/2011/TT-BLĐTBXH

3/11/2011

Bộ Lao động – thương binh và xã hội

Thông tư

Tải về

22

Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

01/2008/TT-BNG

4/2/2008

Bộ ngoại giao

Thông tư

Tải về

23

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại việt nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại việt nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

01/2010/TT-BTC

6/1/2010

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

24

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

40/2011/TT-BTC

22/3/2011

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

25

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

57/2007/TT-BTC

11/6/2007

Bộ tài chính

Thông tư

Tải về

26

Hướng dẫn chế độ quản lí tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

82/2007/TT-BTC

12/7/2007

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

27

Thông tư của bộ tài chính số 91/2005/tt-btc ngày 18 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

91/2005/TT-BTC

11/6/2007

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

28

Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

102/2012/TT-BTC

21/6/2012

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

29

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình,dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

108/2007/TT-BTC

7/9/2007

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

30

Sử đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC

127/2007/TT-BTC

31/10/2007

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

31

Thông tư quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”

141/2009/TT-BTC

13/7/2009

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

32

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 103/2010/tt-btc  ngày 19/7/2010 của bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung thông tư số 141/2009/tt-btc ngày 13/7/2009 của bộ tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”

168/2012/TT-BTC

11/10/2012

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

33

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 219/2009/tt-btc ngày19/11/2009 của bộ tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda)

2/2011/TT-BTC

26/12/2011

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

34

Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

219/2009/TT-BTC

19/11/2009

Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

35

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của nghị định số 113/2014/nđ-cp ngày 26 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

07/2015/TT-BTP

15/6/2015

Bộ Tư pháp

Thông tư

Tải về

36

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC

28/5/2010

Bộ Kế hoạch và đầu tư – Bộ Tài chính

Thông tư

Tải về

37

Hướng dẫn một số điều của nghị định số 06/2000/nđ-cp ngày 06 tháng 3 năm 2000 của chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

14/4/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Kế hoạch và đầu tư

Thông tư

Tải về

38

Hồ sơ hướng dẫn liên kết đào tạo với nước ngoài

       

Tải về

Download Template Joomla 3.0 free theme.