Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

01. Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

IMG 0891

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại tỉnh Lào Caiđược thành lập theo quyết định số 4211/QĐ-ĐHTN, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Đại học Thái Nguyên. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phân hiệu ĐHTNtại tỉnh Lào Cai (tên tiếng Anh – CENTER OF FOREIGN LANGUAGES AND INFORMATICS) là đơn vị chức năng trực thuộc Phân hiệu ĐNTN tại tỉnh Lào Cai, hoạt động theo định hướng chiến lược và nhu cầu phát triển của Phân hiệu, quản lý vận hành toàn bộ mạng lưới công nghệ thông tin của toàn Phân hiệu.

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Điện thoại:  02143.669.226

- Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

II. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có cơ cấu tổ chức như sau: Tổng số cán bộ, chuyên viên 11 đ/c, có 04 cán bộ cơ hữu và 07 cán bộ kiêm nhiệm. Trong đó:

-  Nam: 04; Nữ: 07

- Trình độ chuyên môn:  Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 05; Cử nhân: 04

- Lãnh đạo Trung tâm: 01 PGĐ Phân hiệu kiêm Giám đốc Trung tâm; 01 Phó Giám đốc.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Phân hiệu theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên, cho học viên và những người có nhu cầu đi du học, đi xuất khẩu lao động; tổ chức giảng dạy tin học theo nhu cầu của người học.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Phân hiệu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học, các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn ngoại ngữ, tin học.

- Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ, tin học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuẩn quốc tế và của Phân hiệu.

- Điều tra nhu cầu học ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin trong và ngoài Phân hiệu để có kế hoạch đào tạo.

- Quản lý tài sản của Trung tâm theo qui định của pháp luật và của Phân hiệu.

Download Template Joomla 3.0 free theme.