Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Văn bản pháp quy bộ phận Tổ chức cán bộ

STT

Ký, mã hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

Tải về

1

Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT

10/10/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Tải về

2

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP

12-04-2012

Chính phủ

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tải về

3

Thông tư số 14/2012/TT-BNV

18-12-2012

Bộ Nội Vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về

4

Quyết định số QĐ 1425/QĐ-ĐHTN

 22/10/2013

Đại học Thái Nguyên

Thủ tục cử người đi học sau đại học ở nước ngoài, gia hạn thời gian học tập và tiếp nhận lưu học sinh về nước

Tải về

5


Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT

20-03-2014

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Tải về

6

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

20-11-2014

Chính phủ

Chính sách tinh giản biên chế

Tải về

7

Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN

22-10-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Tải về

8

Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN

04-11-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên

Tải về

9

Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN

04-11-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên

Tải về

10

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06-11-2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Tải về

11

Quyết định số 3189/QĐ-ĐHTN

31-12-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên

Tải về

12

Quyết định số 3188/QĐ-ĐHTN

31-12-2015

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên

Tải về

Download Template Joomla 3.0 free theme.