Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu phòng Đào tạo - NCKH & HTQT

I. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ đào tạo

a) Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh; thực hiện nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh, mở ngành, chuyên ngành đào tạo các bậc học cao đẳng, đại học; tổ chức nhập học cho sinh viên khóa mới; phối hợp với Ban đào tạo của ĐHTN và các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo tổ chức tuyển sinh và quản lý người học;

b) Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho giảng viên, kế hoạch học tập, đăng ký học phần cho sinh viên; phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp bố trí phòng học cho sinh viên, học viên;

c) Căn cứ kế hoạch giảng dạy của từng năm học đã được Giám đốc Phân hiệu phê duyệt để mời giảng viên đúng chuyên môn, đúng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHTN và cam kết thực hiện đúng tiến độ giảng dạy đã được ký duyệt;

d) Phối hợp với các khoa, bộ phận chuyên môn kiểm tra công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ, bảo đảm chất lượng giáo dục, chịu trách nhiệm kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ giảng dạy chính thức và hợp đồng về giờ lên lớp, chuẩn bị bài giảng, giáo án theo nội dung và tiến độ giảng dạy; cuối mỗi học kỳ báo cáo số liệu theo dõi cụ thể với lãnh đạo Phân hiệu;

đ) Tính toán khối lượng giờ dạy của giảng viên; xác định toàn bộ giờ chuẩn và giờ thực của giảng viên, xác nhận khối lượng vượt giờ vào bản kê khai của giảng viên chuyển phòng Hành chính – Tổng hợp trình Giám đốc Phân hiệu duyệt thanh toán kịp thời theo từng học kỳ năm học; 

e) Hướng dẫn mẫu các bảng biểu và thống nhất cơ sở dữ liệu với phòng Công tác HSSV về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên để nhập và truyền thông tin chính xác; 

g) Thực hiện nhiệm vụ xét học vụ, xét điều kiện lên lớp, học lại, thi lại, tốt nghiệp cho sinh viên; cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo quy định; 

h) Thực hiện các công tác khảo thí và kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHTN;

i) Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các khoa trực thuộc của ĐHTN thực hiện đào tạo theo quy định;

k) Báo cáo công tác đào tạo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu.

2. Nhiệm vụ khoa học

a) Tham mưu ban hành quy chế quản lý, xây dựng, triển khai, kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo việc thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn hoạt động khoa học và chuyển giao công của Phân hiệu;

b) Triển khai các hoạt động liên quan đến NCKH & HTQT, triển khai thực hiện, nghiệm thu các chương trình, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học khu vực Tây bắc;

c) Tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và chuyển giao công nghệ;

d) Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân trong Phân hiệu theo kế hoạch. Tư vấn danh mục, tuyển chọn các thuyết minh đề tài cấp đại học để trình ĐHTN thẩm định và phê duyệt. Tuyển chọn và phê duyệt các đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên. Ký các hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học và cấp Phân hiệu với chủ nhiệm đề tài;

đ) Thành lập các hội đồng thẩm định lựa chọn các đề tài đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo phân cấp của ĐHTN. Hướng dẫn triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài được duyệt; kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, vật tư kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng thời hạn;

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước. Tham mưu cho Phân hiệu đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo;

g) Quản lý sở hữu trí tuệ các sản phẩm của Phân hiệu;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân cấp của ĐHTN;

i) Báo cáo công tác khoa học định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu;

3. Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế

a) Xây dựng và trình Giám đốc ĐHTN ban hành chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về liên kết đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ với các đối tác ngoài nước; tham mưu xây dựng, đàm phán, trình Giám đốc ĐHTN ký kết, triển khai các văn bản hợp tác, thỏa thuận song phương, đa phương với các quốc gia, tổ chức quốc tế về tiếp nhận cán bộ, sinh viên đến làm việc, học tập, trao đổi;

b) Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra hàng quý, hàng năm. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn quốc tế;

c) Tổ chức, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế phù hợp với quy định pháp luật;

d) Báo cáo công tác hợp tác quốc tế định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu.

II. LIÊN HỆ

- Bộ phận Đào tạo đại học chính quy

+ Địa chỉ: Phòng 102 khu Hiệu bộ

+ Điện thoại: 02143.859.266

- Bộ phận Liên kế đào tạo

+ Địa chỉ: Phòng 101 khu Hiệu bộ

+ Điện thoại: 02143.859.399

- Bộ phận Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục

+ Địa chỉ: Phòng 201 khu Hiệu bộ

+ Điện thoại: 02143.859.969

- Bộ phận NCKH & HTQT

+ Địa chỉ: Phòng 102 khu Hiệu bộ

+ Điện thoại: 02143.859.266

Ảnh tập thể cán bộ, giảng viên phòng Đào tạo - NCKH & HTQT:

IMG 6817

Download Template Joomla 3.0 free theme.