Diodictyonema a, một dẫn xuất mới của axit đihyđrohaematinic t lá cây vam (diospyros dictyonema hiern.)

Bai bao tap chi hoa hoc 4-1

Bai bao tap chi hoa hoc 4-2Bai bao tap chi hoa hoc 4-3

Bai bao tap chi hoa hoc 4-4

Bai bao tap chi hoa hoc 4-5

 

Tin mới

Các tin khác