Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Văn bản Pháp quy Nhà nước

Stt

Chủ đề

Tên văn bản

Số hiệu

Ngày ban hành

Nơi ban hành

Loại văn bản

Tải về

1

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong nhà trường

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Số: 03/CT-TW

14/5/2011

Bộ Chính trị

Chỉ thị

Tải về

Quyết định ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Số: 50/2007/QĐ-BGDĐT

29/08/2007

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Số: 42/CT-TW

24/3/2015

Ban Bí thư

Chỉ thị

Tải về

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục

Số: 45/2007/CT-BGDĐT

17/08/2007

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chỉ thị

Tải về

Về quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số: 46/2007/QĐ-BGDĐT

20/08/2007

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học.

Số: 34-CT/TW

30/5/1998

Bộ Chính trị

Chỉ thị

Tải về

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên VN trong các cơ  sở dạy nghề

Số: 13/QĐ-TTg

06/02/2013

Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định

Tải về

2

Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện

Về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

Số:1357/CT-BGDĐT

5/5/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chỉ thị

Tải về

HD tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV

Số:7324/BGDĐT- NGCBQLGD

8/10/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo

Tải về

Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghệp

Số :39/2010/BGDĐT

23/12/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về

Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy

Số: 10/2016/TT-BGDĐT

5/04/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về

Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Số :16/2015/TT-BGDĐT

12/08/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về

3

Công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú

Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số:27/2011/TT-BGDĐT

27/06/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về

Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Số: 27/2009/TT-BGDĐT

19/10/2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về

Về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên

Số: 71/2008/CT-BGDĐT

23/12/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chỉ thị

Tải về

Thông tư ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

số: 30/2018/TT-BGDĐT

24/12/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về

4

Thực hiện các chế độ, chính sách và hoạt động hỗ trợ, phục vụ dịch vụ đối với sinh viên

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Số:86/2015/NĐ-CP

2/10/2015

Chính phủ

Nghị định

Tải về

Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số: 28/VBHN-BGDĐT

31/12/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội trong các trường đào tạo công lập

Số:53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

25/08/1998

Bộ GDĐT- Bộ TC- Bộ LĐTBXH

Thông tư

Tải về

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg

Số:13/2002/TTLT/BGDĐT-BTC

28/03/2002

Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ tài chính

Thông tư

Tải về

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH

Số:18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

3/08/2009

Bộ GD và ĐT- Bộ TC- Bộ LĐTBXH

Thông tư

Tải về

Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ

Số:16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC

20/11/2006

Bộ LĐTBXH- Bộ GDĐT- Bộ TC

Thông tư

Tải về

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Số:66/2013/QĐ-TTg

11/11/2013

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Tải về

Luật sửa đổi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Số:46/2014/QH13

13/6/2014

Quốc hội

Luật

Tải về

Quyết định về tín dụng đối với học sinh sinh viên

Số:157/QĐ-TTg

27/09/2007

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Tải về

Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo quyết định số 157/2007/ QĐ-Ttg ngày 27/9/2007 của thủ tướng chính phủ 

Số:2162A/NHCS-TD

02/10/2007

Ngân hàng chính sách xã hội

Công văn

Tải về

Ban hành Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Số:68/2008/QĐ-BGDĐT

09/12/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

5

Hoạt động Văn hóa, Thể thao, Y tế trường học

Ban hành quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho HSSV trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Số:60/2008/QĐ-BGDĐT

05/11/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao đến năm 2020

Số: 08-NQ/TW

01/12/2011

Bộ Chính trị

Nghị quyết

Tải về

Quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học

Số:11/2015/NĐ-TTg

31/01/2015

Chính phủ

Nghị định

Tải về

 Về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho sinh viên

Số:72/2008/QĐ-BGDĐT

23/12/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

 Về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực sinh viên

Số: 53/2008/QĐ-BGDĐT

18/9/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

Về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học

Số: 23/2006/CT-TTg

12/07/2006

Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị

Tải về

 Về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012 – 2020

Số: 993/CTr-BYT-BGDĐT

16/11/2012

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương trình phối hợp

Tải về

Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục

Số:6036/CT-BGDĐT

17/12/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chỉ thị

Tải về

Về vệc phê duyệt Đề án “Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 – 2020

Số: 329/QĐ-BGDĐT

25/01/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về

Quy định về hoạt động của Chữ Thập đỏ trong trường học

Số: 07/2014/TT-BGDĐT

14/3/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư

Tải về  

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế

Số: 105/2014/NĐ-CP

15/11/2015

Chính phủ

Nghị định

Tải về

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong sinh viên để đạt 100% số sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Số: 41/2014/TTLT-BYT-BTC

24/11/2014

Bộ Y tế - Tài chính

Thông tư liên tịch

Tải về

6

Công tác tổ chức, hành chính

Ban hành Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

Số: 58/2007/QĐ-BGDĐT

12/10/2007

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định

Tải về  

Download Template Joomla 3.0 free theme.