Giới thiệu phòng Đào tạo – NCKH & HTQT

Nhiệm vụ đào tạo

a) Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh; thực hiện nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh, mở ngành, chuyên ngành đào tạo các bậc học cao đẳng, đại học; tổ chức nhập học cho sinh viên khóa mới; phối hợp với Ban đào tạo của ĐHTN và các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo tổ chức tuyển sinh và quản lý người học;

b) Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho giảng viên, kế hoạch học tập, đăng ký học phần cho sinh viên; phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp bố trí phòng học cho sinh viên, học viên;

c) Căn cứ kế hoạch giảng dạy của từng năm học đã được Giám đốc Phân hiệu phê duyệt để mời giảng viên đúng chuyên môn, đúng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHTN và cam kết thực hiện đúng tiến độ giảng dạy đã được ký duyệt …

XEM CHI TIẾT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...

VĂN BẢN, BIỂU MẪU

KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GD