Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời vì dân, vì nước. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân của những khát vọng cao đẹp nhất của nhân loại. Phong cách của Người không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Hồ Chí Minh phê phán nặng nề lối làm việc đủng đỉnh, chậm chạp, tự do, tùy tiện, đại khái, sự vụ, theo đường mòn, điệu sáo, lười suy nghĩ, ngại đổi mới, thích phô trương, hoành tráng về hình thức, nhưng nghèo nàn, sơ sài về nội dung của nền sản xuất nhỏ… Người nêu gương cho chúng ta về phong cách công tác mới: lấy lợi ích và hiệu quả thiết thực làm chuẩn mực cao nhất để đánh giá tác phong cán bộ và chất lượng công việc. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh thể hiện ở những điểm chính sau:

Một là, phong cách làm việc khoa học. Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu, để nắm chắc thực chất tình hình, “Đảng có hiểu rõ tình hình, thì đặt chính sách mới đúng”(1)

Hai là, phong cách làm việc có kế hoạch. Hồ Chí Minh đòi hỏi làm việc gì cũng phải có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, từ tháng, tuần đến ngày, giờ nào việc nấy. Người dạy, trong việc đặt kế hoạch “không nên tham lam, phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao”, “chớ làm kế hoạch đẹp mắt, to tát, kể hàng triệu, nhưng không thực hiện được”.

Ba là, phong cách làm việc đúng giờ. Hồ Chí Minh quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Người thường không để ai phải đợi mình, chủ động đến trước nếu có thể. 

Bốn là, phong cách đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn. Đó là một phong cách không cố chấp, bảo thủ, luôn đổi mới. Người nói: Tư tưởng bảo thủ như là sợi dây cột chân, cột tay người ta… Muốn tiến bộ phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. Cuộc đời Người là một tấm gương tuyệt vời về đổi mới, có sức động viên, khích lệ, gởi mở sự đổi mới, sáng tạo cho mỗi chúng ta. 

Trong nhiệm kì vừa qua, nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chi ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ: Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và chỉ đạo của cấp; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, Ban chi ủy đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác học sinh sinh viên, các phong trào đoàn thể. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Ban Chi ủy chi bộ cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Ban Chi ủy chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với toàn thể đảng viên.

Bởi lẽ, nếu Ban Chi ủy chi bộ có trách nhiệm trực tiếp trong việc đôn đốc, sát sao với từng đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ, thì sẽ tạo nên sự thống nhất đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong toàn chi bộ. Trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Ban Chi ủy, các đơn vị trực thuộc có căn cứ để cụ thể hóa kế hoạch hoạt động và lựa chọn các nội dung, cách thức học tập khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo được sự nhất quán. 

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chi ủy chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ  chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với vai trò là hạt nhân chính trị, Ban Chi ủy chi bộ đóng vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chi ủy cần xác định đầy đủ vai trò trách nhiệm trong việc lãnh đạo các đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ các nội dung học tập, gắn với công tác chuyên môn của từng cá nhân, đơn vị. Việc vận dụng các phương pháp, hình thức cần linh hoạt, sáng tạo theo hướng vừa đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, giúp các đảng viên nắm vững phong cách làm việc Hồ Chí Minh, vừa gắn với các phong trào thi đua của đoàn thể và các cuộc vận động khác trong cơ quan. Quá trình triển khai cần thường xuyên theo dõi, đánh giá, nêu gương trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và lấy đó làm căn cứ để đánh giá kết quả của từng đảng viên.

Thứ ba, Ban Chi ủy cần phát huy tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các đảng viên trong chi bộ

Ban Chi ủy cần có các biện pháp tác động đến tư tưởng của mỗi đảng viên để đảng viên có ý thức đầy đủ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xác định đây không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên, mà còn là một giải pháp để hoàn thiện phong cách làm việc, nâng cao chất lượng công tác. Từ đây mỗi mỗi đảng viên sẽ tự nhìn nhận, đánh giá phương pháp, tác phong làm việc của bản thân, trên cơ sở đó xác định phương hướng và các biện pháp cụ thể để dần hình thành phong cách làm việc mới, khoa học, bố trí, sắp xếp các công việc được giao theo trình tự ưu tiên, thời gian tiến hành, tránh để chồng chéo, bị động, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh.

Từ các giải pháp nêu trên, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi Ban Chi ủy, các đảng viên trong chi bộ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, làm việc miệt mài, tận tâm, tận tụy với công việc. Trong công tác mỗi đảng viên phải nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước chi bộ, tiến tới thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

ThS. Chu Thị Liễu – Chi bộ 4

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.