Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phong trào thi đua yêu nước trở  thành sức mạnh của hàng chục triệu người Việt Nam góp phần quan trọng để dân tộc ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước XHCN. Phong trào thi đua yêu nước đã rèn luyện những người lao động từ người bình thường, công việc bình thường trở thành những người ưu tú. Tại Đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khai mạc ngày 01/5/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: "Thi đua cải tạo con người: Lao động sáng tạo xã hội". Theo Người, thi đua chẳng những nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà còn nhằm rèn luyện nhân cách cao đẹp cho người lao động.

 

1

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Hồ Chủ Tich

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu thi đua phải trở thành một phong trào sâu rộng và liên tục trong tất cả các lĩnh vực, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. "Tất cả mọi việc có ích cho dân sinh quốc kế, quan hệ với kháng chiến, kiến quốc, ta đều phải thi đua. Thi đua là phải toàn dân, toàn diện". Kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể vừa là nguyên tắc, vừa là động lực thúc đẩy thi đua mang lại hiệu quả thiết thực. Yêu nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, phục vụ đắc lực cho Tổ quốc, cho nhân dân. Theo Người, để phong trào thi đua có sức sống mãnh liệt, lâu bền thì thi đua không bó hẹp trong phạm vi một ngành, một địa phương. "Người người thi đua. Ngành ngành thi đua. Ngày ngày thi đua", theo đó, thi đua trở thành công việc chung cho mọi người, mọi ngành, mọi cấp.

Người cũng chỉ rõ thi đua không phải là cái gì to tát, xa lạ mà là hoạt động tích cực, sáng tạo trong công việc hàng ngày: "Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua", đồng thời trong phong trào thi đua cần xây dựng những điển hình thật tốt. Người cho rằng: "Chiến sỹ thi đua là những người mới, những người luôn luôn cố gắng thực hành cần, kiệm, liêm, chính, là những người tôi trung của nhân dân, con hiếu của Tổ quốc". Đặc biệt theo Người, tổ chức các phong trào thi đua phải thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng. Thi đua và khen thưởng luôn gắn bó với nhau. Trên cơ sở thi đua có thể chọn lựa những cá nhân và tập thể tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất để kịp thời khen thưởng. Đồng thời, khen thưởng đúng người, đúng việc lại động viên và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Năm học 2017-2018 vừa qua, công tác thi đua khen thưởng Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có 02 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Về cá nhân có 07 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 40 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 12 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Phân hiệu. Vui mừng hơn nữa khi năm học 2017-2018 vừa qua, đã có 01 tập thể và 02 cá nhân được Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng giấy khen. Bên cạnh niềm vui đã đạt được trong năm học 2017-2018 cũng không thể quên nhiệm vụ năm học mới.

2

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà – Phó Giám đốc Phân hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho những sinh viên có thành tích cao trong thi đua

năm học 2018-2019

Bước vào năm học 2018-2019 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, để hoàn thành tốt cần gắn các nhiệm vụ với các phong trào thi đua thiết thực có chiều sâu để tạo động lực cho cán bộ, học sinh, sinh viên Phân hiệu cùng nhau thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phân hiệu và toàn ngành Giáo dục, góp một phần công sức cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Việt Anh

Download Template Joomla 3.0 free theme.