Đại hội Chi bộ 4 - Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Phát triển”

Thực hiện Kế hoạch số 05- KH/ĐU ngày 20/8/2019 của Đảng ủy Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Phân hiệu và các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 20/02/2020, Chi bộ 4 đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Phân hiệu; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng ủy, các đồng chí là Bí thư các chi bộ cùng 15/15 đảng viên Chi bộ 4.

Với nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Chi bộ 4 đã thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Thảo luận và nhất trí thông qua Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022. 

Đồng chí Lục Quang Tấn – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị của 

 Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017- 2020 

Tại Đại hội, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Phát triển, các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022:

Một là: Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng đến toàn thể các đảng viên và quần chúng trong Chi bộ.

Hai là: nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chuyên môn.

Ba là: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính công bằng, khách quan đối với các cá nhân trong đơn vị.

Bốn là: Tiếp tục đề xuất để kiện toàn đội ngũ của đơn vị nhằm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn đơn vị.

Năm là: Tiếp tục phát triển đảng viên trong đơn vị, từ đó nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Phân hiệu phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Phân hiệu đã đánh giá cao và ghi nhận kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, trên cơ sở định hướng của Đảng ủy Phân hiệu, Chi bộ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ trong nội bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà chi bộ đã đặt ra; Lan tỏa tinh thần đoàn kết trong toàn đảng bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Phân hiệu trong nhiệm kỳ tới.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy; Tái cấu trúc chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn; Đổi mới kiểm tra, đánh giá người học qua xây dựng ngân hàng đề thi, từng bước nâng cao chất lượng dạy học; Khai thác tối đa hiệu quả sử dụng của các phòng thực hành, thí nghiệm.

4. Có chiến lược cho việc mở ngành, phát triển khoa: Khảo sát nhu cầu, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, xây dựng chuyên gia đầu ngành cho các môn học

5. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng trong Chi bộ, đặc biệt là phát triển Đảng trong học sinh sinh viên.

6 Phát huy vai trò, sức mạnh của tổ công đoàn trong nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

Ban chi ủy Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lục Quang Tấn - Bí thư Chi bộ; đồng chí Giàng Thị Gấm - Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Ngân - Chi ủy viên Chi bộ. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu sau:

(1) 100% số đảng viên trong Chi bộ được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; 100% gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

(2) Tạo điều kiện cho cán bộ trong Chi bộ học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Phấn đấu 02 đồng chí học nghiên cứu sinh; 100% sinh viên được giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống. Phấn đấu trong nhiệm kì có 04 tập thể lớp đạt tập thể lớp xuất sắc; 60 sinh viên đạt sinh viên xuất sắc, 150 sinh viên đạt sinh viên khá; không có sinh viên yếu.

(3) Bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng ít nhất 04 quần chúng ưu tú; Cử 02 - 03 đồng chí đi học tập về Lí luận chính trị

(4) 100% giáo viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học đủ tiêu chuẩn theo quy định; Phấn đấu mở được ít nhất 01 mã ngành đào tạo đại học mới.

(5) Kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế. Phấn đấu: 100% cán bộ giảng viên trong các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

(6) Phát huy hiệu quả vai trò của tổ công đoàn: 100% đoàn viên công đoàn được xếp loại Công đoàn viên xuất sắc; Tổ công đoàn đạt Tổ công đoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Lãnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phấn đấu có 95% sinh viên xếp loại đoàn viên Khá trở lên; 40 sinh viên đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt" cấp phân hiệu; 04 sinh viên  đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh; 02 sinh viên đạt giải "Sao tháng Giêng".

(7) Chi bộ xếp loại tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Phát triển”, tập thể Chi bộ 4 không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn thể đảng viên trong Chi bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022./.

                                                       

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020-2022

20200220_161324

Tin bài: Lưu Thị Thanh Mai

Ảnh: Lê Thị Lượng

 

Tin mới

Các tin khác