Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu phòng Đào tạo

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.1. Tham mưu và giúp Giám đốc trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo Đại học của Phân hiệu. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo;

1.2. Tham mưu về chiến lược, định hướng phát triển, tổ chức và chịu trách nhiệm về quản lý công tác NCKH&HTQT; Tham mưu trong việc quản lý, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Phân hiệu theo các quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên v.v.

1.3. Phối hợp với các khoa xây dựng mục tiêu, chương trình và phương pháp đào tạo hệ Đại học chính quy trình Giám đốc xem xét quyết định; tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo mới của Phân hiệu, mở các mã ngành đào tạo mới theo yêu cầu của quá trình hội nhập khu vực và thế giới cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước;

1.4. Xây dựng chương trình và lập kế hoạch phát triển bậc đào tạo sau Đại học theo hướng chuẩn hoá về chất lượng. Phát triển loại hình liên kết, liên doanh đào tạo và bồi dưỡng sau Đại học với các trường Đại học, Viện trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo sau Đại học theo quy định.

1.5. Thực hiện xây dựng các kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo học kỳ và năm học cho bậc học sau Đại học. Lập thời khoá biểu, hồ sơ theo dõi việc giảng dạy cho các Khoa và Bộ môn.

1.6. Tổ chức thi và quản lý điểm tuyển sinh, học phần, văn bằng tốt nghiệp, lưu trữ, hồ sơ trích ngang của học viên cao học, nghiên cứu sinh, tài liệu bài thi theo quy chế hiện hành.

1.7. Quản lý và cấp, phát bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho học viên theo quy định.

1.8. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Phân hiệu về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

1.9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Giám đốc ban hành các văn bản quản lý đào tạo. Đề xuất với Giám đốc ban hành những quy định về quản lý quá trình đào tạo các hệ đào tạo đại học, sau đại học, ngắn hạn.

1.10. Đề xuất chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh đối với các hệ đào tạo đại học. Tham gia theo dõi, đề xuất Giám đốc chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

1.11. Chủ trì tổ chức tiếp nhận, bố trí sắp xếp sinh viên trúng tuyển vào các chuyên ngành theo quy định của Phân hiệu và thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng. Bàn giao danh sách lớp sinh viên cho các đơn vị có liên quan. Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên quản lý, kiểm tra hồ sơ Sinh viên.

1.12. Xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học. Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc phân công giáo viên, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần của các hệ được phân công.

1.13. Xây dựng chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển NCKH & HTQT.

1.14. Tổ chức thực hiện, giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học mới, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học.

1.15.Xây dựng các chương trình hợp tác với nước ngoài, là đầu mối liên hệ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế;

1.16. Xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức kế hoạch theo quy định của pháp luật

1.17.Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện;

1.18. Tham mưu, tư vấn giúp Ban Giám đốc thực hiện các nội dung đảm bảo và các biện pháp nâng cao chất lượng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành;

1.19. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá về chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên.

1.20. Tham mưu, tư vấn giúp Phân hiệu thực hiện Xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành và chuyên ngành.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Phòng gồm:

- 01 Trưởng phòng            

- 01 Phó Trưởng phòng

- 09 chuyên viên                     

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Phòng Lãnh đạo: 0203 859 266

- Bộ phận Tuyển sinh và Hành chính: 0203 859 399

- Địa chỉ phòng: Phòng Đào tạo Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

- Tổ 13 – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

         

                                           

STT

Ảnh

NGƯỜI THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ

1

 cuong

ThS. Trần Phạm Văn Cương

Phó Trưởng phòng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912324031

- Chỉ đạo chung;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Phân hiệu trong tổ chức và điều hành công việc của Phòng Đào tạo;

- Trực tiếp phụ tráchHợp tác quốc tế, Đào tạo liên kết, vừa làm vừa học

Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Chỉ đạo công tác xét tuyển và đào tạo hệ cử tuyển, theo dõi việc thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng đào tạo cử tuyển hàng năm;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;

- Trực tiếp thực hiện công tác tư vấn cho Ban Giám đốc về chương trình đào tạo, các quy định về quản lý đào tạo với các hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy; liên thông, tại chức, thạc sỹ;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị;

- Quản lý và cấp phát phôi bằng tốt nghiệp;

- Tham gia Ban tuyển sinh

- Xây dựng báo cáo công tác của đơn vị.

2

 

TS. Lục Quang Tấn

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0977928286

- Trực tiếp phụ trách bộ phận Đào tạo Sau đại học và Quản lý khoa học;

- Tham gia Ban tuyển sinh

- Trực tiếp làm công tác tuyển sinh;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

3

 thao

TS. Lê Thị Minh Thảo

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0978484689

- Phụ trách Quản lý thư viện và thông tin;

- Hỗ trợ bộ phận Quản lý khoa học;

- Trực tiếp làm công tác tuyển sinh;

- Quản lý, xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, lịch thi, bố trí hội trường giảng dạy cho các hệ liên kết đào tạo thạc sỹ;

- Tổng hợp, theo dõi và lập phiếu thanh toán giờ giảng cho giảng viên dạy các lớp thạc sỹ;

- Tham gia Ban tuyển sinh;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

       

4

 tan

ThS. Nguyễn Thị Tần

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0913211869

- Hỗ trợ công tác NCKH, Đào tạo liên kết, vừa làm vừa học, Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Trực tiếp làm công tác tuyển sinh;

- Quản lý, xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, lịch thi, bố trí hội trường giảng dạy cho các hệ liên kết đào tạo các lớp tại chức, liên thông;

- Tổng hợp, theo dõi và lập phiếu thanh toán giờ giảng cho giảng viên hệ đại học tại chức, liên thông;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

5

 khanh

ThS. Ứng Trọng Khánh

Chuyên viên

Email:

ĐT: 0912710777

- Trực tiếp phụ trách bộ phậnĐào tạo chính quy, Quản lý giảng đường và Thiết bị dạy học;

- Trực tiếp làm công tác tuyển sinh;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

6

 phuong

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

Email: phuongntltnu.edu.vn

ĐT: 0912388566

- Hỗ trợ Bộ phận Đào tạo sau đại học và Hợp tác quốc tế;

 - Trực tiếp làm công tác tuyển sinh;

- Quản lý, xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, lịch thi, bố trí hội trường giảng dạy cho các hệ liên kết đào tạo các lớp văn bằng 2, Sau đại học;

- Quản lý và giải quyết hồ sơ của sinh viên;

- Tổng hợp, theo dõi và lập phiếu thanh toán giờ giảng cho giảng viên các lớp văn bằng 2;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

7

 hai

ThS. Đỗ Văn Hải

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0969351899

- Hỗ trợ Bộ phận Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Quản lý khoa học;

 - Quản lý và cấp phát bằng cho sinh viên các khoá hệ đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy, cấp bản sao văn bằng, xác nhận văn bằng;

- Quản lý và giải quyết hồ sơ của sinh viên;

- Trợ lý tuyển sinh hệ đại học chính quy và văn bằng 2 chính quy;

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu của giảng viên đối với hệ đại học chính quy và văn bằng 2 chính quy;

- Thông báo lịch giảng, điều chỉnh hội trường, phòng học;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

8

 

ThS. Phạm Thị Mỹ Đức

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT:0983894563

- Hỗ trợ Bộ phận Đào tạo chính quy, Quản lý giảng đường và Thiết bị dạy học;

- Tham gia Ban tuyển sinh;

- Trực tiếp làm công tác tuyển sinh;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

9

 phuc

CN. Nông Hạnh Phúc

Chuyên viên

Email: phucnh@tnu.edu.vn

ĐT: 0984684995

- Trực tiếp phụ trách công tác website và quản trị mạng;

- Cung cấp các thông tin lên website

- Tham gia Ban tuyển sinh;

- Tham gia Ban biên tập và quản trị website;

- Giải quyết các công việc liên quan đến sinh viên;

- Hỗ trợ mảng Đào tạo chính quy;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

10

 hien

CN. Đỗ Thị Hiên

Chuyên viên

Email: dohien@tnu.edu.vn

- Hỗ trợ mảng HTQT, dịch văn bản, tài liệu sang tiếng anh;

- Quản lý hành chính của phòng;

- Tổng hợp, báo cáo các kế hoạch làm việc của phòng;

- Tham gia Ban tuyển sinh;

- Tham gia Ban biên tập và quản trị website;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THEO BỘ PHẬN

TT

Bộ phận

Trách  nhiệm

Thành phần

1

Bộ phận Đào tạo chính quy

ThS. Ứng Trọng Khánh

ThS. Phạm Thị Mỹ Đức

CN. Nông Hạnh Phúc

2

Bộ phận Đào tạo liên kết, vừa làm vừa học

ThS. Trần Phạm Văn Cương

ThS. Nguyễn Thị Tần

3

Bộ phận Đào tạo sau đại học

TS. Lục Quang Tấn

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

4

Bộ phận Quản lý giảng đường và Thiết bị dạy học

ThS. Ứng Trọng Khánh

ThS. Phạm Thị Mỹ Đức

5

Bộ phận Quản lý thư viện và thông tin

TS. Lê Thị Minh Thảo

ThS. Nguyễn Thị Tần

CN. Nông Hạnh Phúc

6

Bộ phận Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

ThS. Trần Phạm Văn Cương

ThS. Nguyễn Thị Tần

ThS. Đỗ Văn Hải

7

Bộ phận Quản lý khoa học

TS. Lục Quang Tấn

TS. Lê Thị Minh Thảo

ThS. Đỗ Văn Hải

8

Bộ phận Hợp tác quốc tế

ThS. Trần Phạm Văn Cương

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

CN. Đỗ Thị Hiên

Download Template Joomla 3.0 free theme.