Tiếp cận giáo dục thông minh qua góc nhìn từ công nghệ giáo dục

        Sự tiến bộ của Internet và trí tuệ nhân tạo đã mở ra một xã hội học tập suốt đời, học bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Tính mở của giáo dục được hiểu theo các khía cạnh: mở cho người học, mở về địa điểm và thời gian học tập, mở về phương pháp và phương thức học tập (học online, học trong các phòng học ảo, thư viện ảo, phòng thí nghiệm ảo, thầy giáo ảo….và các thiết bị hỗ trợ học tập thông minh), mở về ý tưởng (kỹ năng phê phán sáng tạo ý tưởng).

1 9498

 

        Với giáo dục mở, trong bối cảnh lấy năng lực của người học làm trung tâm, người học có thể chủ động tự tổ chức việc học của mình, tự lựa chọn và xác định chủ đề quan trọng phù hợp. Như vậy, có thể nói, giáo dục mở dựa trên nền tảng công nghệ số với yếu tố thông minh của trí tuệ nhân tạo còn được gọi với một thuật ngữ khác “giáo dục thông minh”. Đã có nhiều quan niệm về “giáo dục thông minh” được đưa ra. Theo nhóm nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu giáo dục phổ thông, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, “giáo dục thông minh” là một mô hình giáo dục sử dụng công nghệ thông tin để thay đổi giáo dục trong tương lai, với việc mở rộng thời gian, không gian, tài liệu học tập và phương pháp học tập, vượt qua giới hạn của bài giảng trên lớp thông thường.

        Tại Việt Nam, Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Ngày 25/7/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2653/QĐ- BGDĐT về chương trình hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngày 25/1/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 117/QĐ –TTg về việc phê duyệt đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025 với các mục tiêu cụ thể như:

        -  Hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành giáo dục;

        - 100% các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện quản lý hành chính, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng;

        - 70% lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp;

        - 70% cuộc họp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở giáo dục đào tạo được áp dụng hình thức trực tuyến;

        -  50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3.

        Tiếp cận “Giáo dục thông minh” qua các ý tưởng của đội ngũ giáo viên:

thiet bi tuong tac thong minh

        Không thể đợi chờ có đủ điều kiện mới làm “giáo dục thông minh”, lĩnh vực nào, bộ phận nào có thể làm được giáo dục thông minh sẽ làm trước. Càng khó khăn, càng phải làm “giáo dục thông minh” để tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Vì vậy, các ý tưởng trong các lĩnh vực cụ thể của các giáo viên là chìa khóa khởi động “giáo dục thông minh” trong bối cảnh hiện nay. Cập nhật các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy mới phục vụ những bài giảng thông minh là chìa khóa từng bước tạo nên một nền giáo dục số. Các giáo viên có thể khai thác các công cụ miễn phí phục vụ thiết kế và giảng dạy trên mạng internet.

        Thừa nhận rằng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là điều kiện tiên quyết để triển khai giáo dục thông minh, song không dễ đầu tư đồng bộ các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu của “giáo dục thông minh”. Lộ trình xây dựng nền giáo dục này cần dựa trên những thay đổi từng bước từ việc thay đổi nhận thức để hình thành tri thức dựa trên việc sử dụng phương thức phù hợp cộng hưởng với kiện toàn nguồn lực và tổ chức thực hiện. Trong đó, sự năng động và tích cực của các giảng viên, giáo viên là chìa khóa vận hành bước đầu tiến tới một nền “giáo dục thông minh” ở Việt Nam.

Tác giả: ThS. Nguyễn Hoài Nam

Tin mới

Các tin khác