Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Một số điều cần biết khi đơn phương chấm dứt hợp đồng và bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động

                       

          Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Untitled

           Trường hợp 1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động, theo đó:

           Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động

         1. Người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

          a) Không bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

          b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không dúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

          c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

          d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ.

          đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

          e) Lao động nữ mang thai nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

         g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục…”

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Như vậy, nếu chấm dứt HĐLĐ không đáp ứng điều kiện trên thì sẽ thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Theo đó, nghĩa vụ bồi thường của người lao động được quy định tại điều 43 Bộ luật lao động năm 2012, cụ thể như sau:

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật thì sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo cam kết đã thỏa thuận và quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động năm 2012.

“…3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.”

Trường hợp 2: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng quy định pháp luật.

Người lao động đảm bảo các điều kiện tại quy định trên thì việc chấm dứt hợp đồng là đúng luật. Pháp luật hiện hành không có quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì phải bồi thường. Tuy nhiên,  các bên đã thỏa thuận về các trường hợp bồi thường chi phí đào tạo "nếu trong cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận trong mọi trường hợp chấm dứt HĐLĐ đều phải bồi thường chi phí đào tạo"  thì người lao động vẫn sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo thảo thuận đã cam kết.

                                                                                                         Vũ Phương

Download Template Joomla 3.0 free theme.