Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu phòng Đào tạo

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.1. Tham mưu và giúp Giám đốc trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo Đại học của Phân hiệu. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo;

1.2. Tham mưu về chiến lược, định hướng phát triển, tổ chức và chịu trách nhiệm về quản lý công tác NCKH&HTQT; Tham mưu trong việc quản lý, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Phân hiệu theo các quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên v.v.

1.3. Phối hợp với các khoa xây dựng mục tiêu, chương trình và phương pháp đào tạo hệ Đại học chính quy trình Giám đốc xem xét quyết định; tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo mới của Phân hiệu, mở các mã ngành đào tạo mới theo yêu cầu của quá trình hội nhập khu vực và thế giới cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước;

1.4. Xây dựng chương trình và lập kế hoạch phát triển bậc đào tạo sau Đại học theo hướng chuẩn hoá về chất lượng. Phát triển loại hình liên kết, liên doanh đào tạo và bồi dưỡng sau Đại học với các trường Đại học, Viện trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo sau Đại học theo quy định.

1.5. Thực hiện xây dựng các kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo học kỳ và năm học cho bậc học sau Đại học. Lập thời khoá biểu, hồ sơ theo dõi việc giảng dạy cho các Khoa và Bộ môn.

1.6. Tổ chức thi và quản lý điểm tuyển sinh, học phần, văn bằng tốt nghiệp, lưu trữ, hồ sơ trích ngang của học viên cao học, nghiên cứu sinh, tài liệu bài thi theo quy chế hiện hành.

1.7. Quản lý và cấp, phát bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho học viên theo quy định.

1.8. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Phân hiệu về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

1.9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Giám đốc ban hành các văn bản quản lý đào tạo. Đề xuất với Giám đốc ban hành những quy định về quản lý quá trình đào tạo các hệ đào tạo đại học, sau đại học, ngắn hạn.

1.10. Đề xuất chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh đối với các hệ đào tạo đại học. Tham gia theo dõi, đề xuất Giám đốc chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

1.11. Chủ trì tổ chức tiếp nhận, bố trí sắp xếp sinh viên trúng tuyển vào các chuyên ngành theo quy định của Phân hiệu và thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng. Bàn giao danh sách lớp sinh viên cho các đơn vị có liên quan. Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên quản lý, kiểm tra hồ sơ Sinh viên.

1.12. Xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học. Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc phân công giáo viên, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần của các hệ được phân công.

1.13. Xây dựng chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển NCKH & HTQT.

1.14. Tổ chức thực hiện, giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học mới, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học.

1.15.Xây dựng các chương trình hợp tác với nước ngoài, là đầu mối liên hệ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế;

1.16. Xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức kế hoạch theo quy định của pháp luật

1.17.Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện;

1.18. Tham mưu, tư vấn giúp Ban Giám đốc thực hiện các nội dung đảm bảo và các biện pháp nâng cao chất lượng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành;

1.19. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá về chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên.

1.20. Tham mưu, tư vấn giúp Phân hiệu thực hiện Xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành và chuyên ngành.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Phòng gồm:

- 01 Trưởng phòng            

- 01 Phó Trưởng phòng

- 09 chuyên viên                     

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Phòng Lãnh đạo: 0203 859 266

- Bộ phận Tuyển sinh và Hành chính: 0203 859 399

- Địa chỉ phòng: Phòng Đào tạo Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

- Tổ 13 – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Download Template Joomla 3.0 free theme.