Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên

Đó là mong muốn của Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chiều ngày 25/4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ Đoàn cần nhận thức sâu sắc vai trò các hoạt động của Đoàn, Đội, Hội là giáo dục chính trị, bồi dưỡng niềm tin, hình thành nên con người có lý tưởng, đạo đức cho các thế hệ thanh thiếu niên; hình thành nhân cách người thanh niên chuẩn mực, vì cộng đồng qua các hoạt động cụ thể, thiết thực.

1

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Các hoạt động cần cụ thể hoá, phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên, huy động được lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động vì cộng đồng, gắn liền với rèn tác phong của người thanh niên thời đại mới; tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh thanh niên tiên tiến, cán bộ Đoàn giỏi, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, rèn luyện bản lĩnh để thanh niên có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Thanh niên cũng cần có nhân cách tốt, tránh xa cái xấu, những biểu hiện lệch chuẩn.

Các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội cũng cần nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, Hội vừa là người cán bộ gương mẫu, vừa phải là thủ lĩnh của thanh niên.

Báo cáo sơ kết của Trung ương Đoàn cho thấy, triển khai Nghị quyết 33, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã xác định thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ký chương trình phối hợp, tạo cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho thanh niên và công tác thanh niên; thường xuyên đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi, tập trung giải quyết các vấn đề của thanh thiếu nhi trong học tập, việc làm, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về văn hóa, văn học, nghệ thuật, về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện lồng ghép trong chương trình công tác toàn khóa và công tác hằng năm của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

2

Quang cảnh buổi làm việc

Hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 3 tiêu chí nền tảng “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; Cuộc vận động được triển khai gắn với các chương trình, kế hoạch của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05, Chỉ thị 42, Quyết định 1501-QĐ-TTg ngày 28/8/2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng” giai đoạn 2015 - 2020; Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022.

Từ các giá trị nền tảng “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” được xác định trong mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng đến 12 tiêu chí: có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng, học tập liên tục, có sức khỏe tốt, kỹ năng phù hợp, khát vọng vươn lên.

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19.065 công trình thanh niên cấp huyện, 226.941 phần việc thanh niên làm theo lời Bác; hàng trăm chương trình, dự án góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến và có nhiều hoạt động tích cực nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết 33 vẫn còn một số mặt hạn chế như: việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao; công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng, xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh thiếu niên ở một số thời điểm còn chưa kịp thời; việc cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” tại một số địa phương chưa được quan tâm; hiệu quả triển khai một số phong trào thi đua chưa rõ nét, thiếu tính thường xuyên; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí phấn đấu, có biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, lệch chuẩn; đời sống văn hoá tinh thần của phần lớn thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được đáp ứng đầy đủ...

                                                                                              Minh Tuấn – Sưu tầm

Nguồn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-giao-duc-ly-tuong-dao-duc-cach-mang-cho-thanh-thieu-nien-520520.html

Download Template Joomla 3.0 free theme.