Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai thông qua giảng dạy triết học Mac - Lê Nin

ThS. Chu Thị Liễu - Bộ môn Khoa học xã hội

Sinh viên nói chung và sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai nói riêng là một bộ phận thanh niên đã được tuyển chọn qua các kỳ thi quốc gia và được đào tạo trong các nhà trường với các chuyên ngành khác nhau ở cả hệ Cao đẳng và Đại học. Họ là lớp người đang trưởng thành, đang chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cần thiết và chín muồi về nhân cách, số lượng sinh viên thay đổi từng năm, tùy thuộc vào quá trình tuyển sinh và theo xu hướng tăng dần với các ngành nghề tuyển chọn và đào tạo và là đội dự bị trí thức của tương lai. Do đó, họ mang trong mình những đặc điểm của tầng lớp trí thức, như có khả năng lĩnh hội và sáng tạo tri thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ, có khả nhạy cảm với những vấn đề chính trị - xã hội... cũng là nhóm người dễ tiếp thu tư tưởng mới (kể cả tích cực lẫn tiêu cực). Tuy vậy, sinh viên cũng chưa thể có một “vị trí thực” trong cơ cấu nghề nghiệp cũng như trong xã hội. Bởi lẽ, họ chưa có một nghề nghiệp ổn định, hoạt động chủ yếu nhất của họ là hoạt động học tập và bước đầu tham gia nghiên cứu khoa học, nắm vững một lĩnh vực tri thức nghề nghiệp nhất định để sau này trở thành chuyên gia của nghề nghiệp đó. Tóm lại, sinh viên nói chung và sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai nói riêng chính là nguồn nhân lực chất lượng cao đầy tiềm năng sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

Sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai trong điều kiện hiện nay, ngoài những đặc điểm chung của nhân cách nói chung, thì họ cũng có những biểu hiện riêng về phẩm chất đạo đức và năng lực, như năng động, sáng tạo và cũng thực tế hơn và việc lựa chọn ngành học phù hợp là biểu hiện đầu tiên của tính thực tế. Họ tập trung nhất vào những ngành học mà ra trường có thể xin việc được ngay, công việc mà xã hội đang cần, có rất ít sinh viên chọn nghề theo mơ ước. Bên cạnh tính thực tế hầu hết sinh viên Phân hiệu cũng rất năng động. tính năng động của sinh viên Phân hiệu được thể hiện trong phương thức tiếp nhận tri thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là học tập; năng động trong quá trình tham gia vào hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên. Nhiều sinh viên cũng rất sáng tạo, thể hiện ở việc tham gia nghiên cứu khoa học và đạt nhiều giải tại cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp “Startup Ideas” tỉnh Lào cai lần thứ I, năm 2018, trong đó chi đoàn Khoa học cây trồng (K1 + 2) đã đạt giải nhì; chi đoàn Quản lý TN & MT (K1 + 2) đã đạt gải khuyến khích tại cuộc thi. Để đạt được những thành công này các đoàn viên thanh niên Phân hiệu đã rất nỗ lực và sáng tạo. Với những kết quả đã đạt được, không thể không kể đến 1 số ít sinh viên Phân hiệu còn đề cao vai trò cá nhân, họ tự trau dồi kiến thức chuyên môn, khẳng định vị trí của mình trước tập thể và còn thể hiện lợi ích riêng, nhu cầu cá nhân riêng.

Trong thời đại hiện nay, cần phải giáo dục để mỗi sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai hiểu rằng:Sống phải có lý tưởng, phải dốc lòng học tập, rèn luyện để trở thành chủ nhân các ngành nghề mà mình đã lựa chon.

Trong khi nghiên cứu tính quy luật của sự hình thành nhân cách, chúng ta thấy rất rõ nhân cách chỉ được hình thành và phát triển cùng với quá trình giáo dục và tự giáo dục, quá trình giao tiếp, quá trình hoạt động thực tiễn bộc lộ những "phẩm chất người" của mỗi sinh viên; trong đó, giáo dục giữ vai trò chủ đạo. Giáo dục triết học Mác - Lênin cho sinh viên Phân hiệu hiện nay là một yếu tố hợp thành quan trọng của nền giáo dục đại học nước ta hướng đến việc xây dựng những thế hệ sinh viên có nhân cách trong sáng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Cơ sở để khẳng định điều đó đối với việc giảng dạy Triết học Mác – Lênin cho sinh viên Phân hiệu được thể hiện như sau:

Thứ nhất, giáo dục triết học Mác - Lênin nhằm góp phần hình thành thế giới quan khoa học trong nhân cách sinh viên Phân hiệu, bởi lẽ:

Giáo dục triết học Mác - Lênin cho sinh viên Phân hiệu trong giai đoạn hiện nay có vị trí đặc biệt quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển thế giới quan khoa học - thế giới quan duy vật biện chứng cho mỗi sinh viên. Triết học Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, nó cung cấp cho con người một cách nhìn khoa học đối với hiện thực khách quan và khẳng định vai trò, vị trí của con người trong hoạt động nhận thức và cải tạo thế giới. Từ đó, giúp cho sinh viên có thái độ đúng đắn, khoa học đối với hiện thực nhiệm vụ học tập và rèn luyện, có phương hướng chính trị vững vàng, có khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn xã hội trên tinh thần thế giới quan Mác - Lênin.

Hơn nữa với tư cách một hệ thống lý luận, một học thuyết, triết học Mác - Lênin đã lý giải một cách khoa học nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó. Như vậy, triết học Mác - Lênin đóng vai trò là cơ sở lý luận, là "hạt nhân" của thế giới quan. Gọi là "hạt nhân" của thế giới quan, bởi vì ngoài triết học Mác - Lênin, thế giới quan Mác - Lênin còn có các quan điểm về chính trị, kinh tế, đạo đức, luật pháp, thẩm mỹ... Song, tất cả các quan điểm trên đều được xây dựng trên nền tảng khoa học của triết học Mác - Lênin. Quan điểm và niềm tin khoa học của triết học Mác - Lênin đã tạo dựng cơ sở nền tảng cho toàn bộ hệ thống thế giới quan Mác - Lênin. Triết học đã lý giải về mặt lý luận toàn bộ các dữ kiện của hiện thực khách quan và hoạt động thực tiễn của con người một cách lịch sử - cụ thể và khoa học nhất. Vấn đề cơ bản của triết học, như Ph.Ăngghen đã nói, là vấn đề về mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại. Việc con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không cũng là những vấn đề của thế giới quan. Thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà cốt lõi là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, là hệ thống lý luận khoa học và cách mạng; nó đã, đang và sẽ là một công cụ tư duy quan trọng nhất định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta nói chung và sinh viên nói riêng trong hoạt động nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn. Vì vậy, xây dựng và phát triển thế giới quan Mác – Lênin chính là nhân tố đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, giáo dục triết học Mác - Lênin còn góp phần xây dựng nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho mỗi sinh viên Phân hiệu, bởi lẽ thông qua học tập triết học Mác – Lênin xây dựng trong sinh viên những quan niệm đúng đắn về cuộc đời, về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Cụ thể là, triết học Mác - Lênin giúp sinh viên hiểu đư­­ợc mục đích cao nhất của con người là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; trong đó, mọi ng­ười đều có một cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần. Đó là một xã hội mà "sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi ng­ười".

Đồng thời, giáo dục triết học Mác - Lênin còn góp phần từng bước xây dựng và bồi dưỡng nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho sinh viên thông qua việc trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về lý luận cách mạng xã hội, về bản chất và chức năng của nhà nước, về con người và các quan hệ xã hội của con người, về giai cấp, dân tộc, về xu hướng phát triển tất yếu của xã hội... từng bước xây dựng cho sinh viên cách nhìn, lối sống cũng như cách vận dụng những định hướng giá trị xã hội đã được nhận thức vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó giúp họ có thái độ đúng đắn, khoa học đối với hiện thực cũng như khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề mới nảy sinh trên tinh thần thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng. Điều này tạo ra trong mỗi sinh viên thái độ lạc quan cách mạng để vượt qua những thử thách, cam go trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. ở đây, với những tri thức được học, sinh viên sẽ hiểu rằng lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học được xây dựng trên cơ sở kế thừa một cách chọn lọc những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của nhân loại trong lịch sử và được phát triển một cách khoa học lên tầm cao mới, đáp ứng đúng quy luật phát triển của xã hội. Khi nhận thức rõ vấn đề đó, sinh viên sẽ tự nguyện, tự giác sống theo quan điểm sống của nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa như­ là một sự thôi thúc nội tâm. Mặt khác, việc giáo dục triết học Mác - Lênin còn giúp sinh viên có năng lực nhận diện rõ và đấu tranh chống lại những quan điểm trái với những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học, trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa giáo điều, đứng vững trong cuộc đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Thứ ba, giáo dục triết học Mác - Lênin góp phần xây dựng lý tưởng cộng sản cho sinh viên. Vì, lý tưởng giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách sinh viên, là mục đích cao nhất, đẹp nhất, tạo ra nghị lực giúp con người vượt qua mọi thách thức đạt đến mục tiêu đề ra. Bởi mỗi sinh viên khi tiếp nhận những tri thức khoa học Mác - Lênin sẽ tìm kiếm được sức mạnh từ chính bản thân tri thức ấy để tự mình vươn lên, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Có niềm tin, có hoài bão, sinh viên tất có ý chí thực hiện lý tưởng.

Như vậy, có thể thấy rằng sự hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Phân hiệu hiện nay dưới tác động của giáo dục triết học Mác - Lênin cũng chính là quá trình hình thành ở sinh viên những phẩm chất cần thiết, thể hiện sự tri thức hóa, sự trưởng thành đến độ nhất định về mặt xã hội, giúp sinh viên nâng cao nhận thức lý luận, ý thức chính trị, nhạy bén với thực tiễn, xử lý tốt các tình huống xảy ra trong thực tiễn, sống có lý tưởng, có ước mơ để học tập, phấn đấu và cống hiến cho sự phát triển của nhà trường. Mỗi sinh viên không thể sống mà thiếu lý tưởng phấn đấu. Bởi, lý tưởng luôn thôi thúc nội tâm, giúp cho sinh viên hành động đúng với giá trị vươn tới . Vì vậy, giáo dục triết học Mác - Lênin có vai trò quan trọng nhằm từng bước hình thành và phát triển nhân cách, xây dựng lý tưởng cách mạng cho sinh viên Phân hiệu, giúp sinh viên có hành trang đấu tranh ngăn ngừa với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, nhân cách sinh viên; góp phần vào việc hình thành nhân cách, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới./.

Download Template Joomla 3.0 free theme.