Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đổi mới giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin (Học phần I) cho sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XII

ThS. Chu Thị Liễu – Bộ môn Khoa học xã hội 

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin góp phần hình thành nhân sinh quan và thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên. Do vậy, cần đổi mới phương pháp giảng dạy môn học này trong nhà trường nhằm phát huy ở sinh viên tính sáng tạo, chủ động và hiệu quả trong quá trình học tập môn họcđáp ứng tốt tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Việc đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin ở Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai trong những năm qua vẫn diễn ra thường xuyên, liên tục, giáo trình được tái bản, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn đất nước. Trong thực tế giảng dạy tại Phân hiệu, học phần nguyên lý cũng đã chỉnh sửa phù hợp về mặt kết cấu, đề cương chi tiết (ĐCCT) được chỉnh sửa theo chương trình đào tạo mới của Phân hiệu và trong ĐCCT đã đưa các chủ đề thảo luận gắn với chuyên ngành đào tạo. Nhờ đó mà phần đông sinh viên nhận rõ vai trò, tác dụng của học phần Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy học phần này tại nhà trường còn chưa thật sự đạt được kết quả cao như mong muốn. Giảng viên dạy đôi khi còn tham kiến thức, sinh viên trong học tập có tư tưởng coi đây là môn học trìu tượng, khó hiểu nên dẫn đến lười học, động cơ học tập giảm sút, việc vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, từ chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, thiết bị và điều kiện dạy học, tâm lý tiếp thu môn học và nhiều yếu tố khách quan khác. Để bảo đảm chất lượng và tính hiệu quả, quá trình giảng dạy, xác định được phương pháp giảng dạy thích hợp đối với môn học, người giảng viên cần phải trả lời các câu hỏi như Dạy ai? Ai dạy? Dạy cái gì? Dạy để làm gì? Dạy như thế nào?. Bởi lẽ:

Thứ nhất, dạy ai? Người giảng viên cần bảo đảm nguyên tắc xác định đúng đặc thù của đối tượng dạy học. Việc xác định đúng đối tượng dạy học sẽ quyết định việc lựa chọn phương pháp phù hợp, nội dung cần nhấn mạnh và kiến thức vận dụng trong thực tiễn. Đối với sinh viên, họ cần được trang bị kiến thức về thế giới quan, phương pháp luận khoa học chung nhất. Tuy nhiên, căn cứ vào mục tiêu đào tạo của nhà trường đối với từng ngành nghề, trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, người giảng viên phải xác định đúng đối tượng (chuyên ngành đào tạo) để có những liên hệ thực tiễn, vận dụng những phương pháp giảng dạy đáp ứng các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu đặt ra. Việc xác định đúng đối tượng dạy học theo yêu cầu của từng ngành góp phần giúp giảng viên vận dụng những kiến thức thực tiễn sát với chuyên ngành đào tạo của sinh viên, góp phần làm cho kiến thức môn học đáp ứng yêu cầu thực tiễn sinh viên cần, thu hút sự chú ý của sinh viên, giúp sinh viên xây dựng được thế giới quan, phương pháp luận sát với yêu cầu của ngành học.

Sinh viên theo học ở mỗi ngành có một lĩnh vực chuyên sâu riêng biệt. Do đó, trong quá trình giảng dạy người giảng viên cần vươn tới chỗ gắn kết kiến thức môn học với chuyên môn riêng, có thể dẫn chứng bằng các ví dụ cụ thể để tạo nhiều hứng thú. Đây chính là cách tạo môi trường để những nguyên lý của học phần nằm trong sách vở bước ra, sống động.

Muốn khẳng định vị trí môn học trong nhà trường cần phải gắn kiến thức môn học với các môn khoa học chuyên ngành. Sự gắn kết này có tác dụng tránh cho kiến thức môn học xa rời cuộc sống, giúp cho các sinh viên khi ra trường đáp ứng tốt được các yêu cầu thực tiễn đặt ra, có phương pháp luận phù hợp để xây dựng phương phướng, lựa chọn phương pháp và hành động phù hợp để giải quyết công việc, có khả năng phản biện các thông tin sai lệch, lựa chọn được những yếu tố tích cực để vận dụng trong công tác chuyên môn.

- Thứ hai,dạy cái gì? Đây chính là yêu cầu của việc xác định tính chất đặc thù của môn học. Đặc thù của khoa học Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lêninlà ở chỗ, trong sự phản ánh hiện thực, với tri thức có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa cao thì môn học được biểu đạt bằng hệ thống các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật. Hơn nữa, đây là môn khoa học lý thuyết, chứ không phải môn khoa học ứng dụng. Chính vì vậy, môn học này thiên về những kiến thức hàn lâm và hầu như không có những mô hình thực nghiệm, ứng dụng, trực quan, nên không thể sơ đồ hóa bài giảng một cách máy móc. Về cơ bản môn học trang bị thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên. Vì thế, việc giảng dạy môn học này phải đạt được mục đích là giúp sinh viên xác lập cho mình thế giới quan và phương pháp luận khoa học cả trong nhận thức và trong hoạt động thực tiễn.

Trong giai đoạn hiện nay, cần dạy cho sinh viên những kiến thức để giúp sinh viên làm chủ được công việc, chủ động, nhạy bén, tích cực trong cuộc đấu tranh tư tưởng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều này sẽ giúp cho mỗi sinh viên chủ động tiếp nhận những tri thức mới của nhân loại, bảo đảm chính xác. Đây coi như cũng là một yêu cầu tất yếu trong giảng dạy Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin cho sinh viên Phân hiệu. Để đáp ứng được yêu cầu đó, Người giảng viên phải chuẩn bị kỹ các nội dung hướng dẫn sinh viên học tập, hướng dẫn cách đọc tài liệu, chọn sẵn các chủ đề thảo luận phù hợp với chuyên ngành đào tạo sinh viên. Hơn nữa, trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần khẳng định được bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bởi nó là học thuyết mở đòi hỏi phải luôn được bổ sung, đổi mới qua thực tiễn cách mạng, cũng như sự phát triển trí tuệ của nhân loại.

- Thứ ba, dạy để làm gì? Đây chính là việc bảo đảm mục đích của việc dạy học, yêu cầu chuẩn đầu ra của từng ngành học đối với sinh viên Phân hiệu. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, giảng dạy Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin ngoài việc phải gắn với mục tiêu đào tạo của từng ngành, giảng dạy môn học còn phải gắn với việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc….và các thủ đoạn chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm thực hiện thành công chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch. Để góp phần xóa bỏ âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó đòi hỏi cung cấp thế giới quan, phương pháp luận khoa học, phương pháp tư duy biện chứng cho sinh viên để họ có cơ sở khoa học tin tưởng vào con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Có như vậy, mới giúp cho sinh viên tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, phá hoại nền tảng văn hóa xã hội chủ nghĩa.

- Thứ tư, dạy như thế nào? Đây là yêu cầu của việc xác định phương pháp dạy học. Xác định đúng và vận dụng tốt các phương pháp giảng dạy, nhất là khi yêu cầu giảng dạy môn học phải giúp người học có được phương pháp tư duy khoa học, biết phản bác những quan điểm sai trái để đưa ra những giải pháp hợp lý. Để làm tốt điều này, đòi hỏi giảng viên phải có lựa chọn phương pháp phù hợp, phương pháp đó phải truyền được cảm hứng cho người học, tạo được hứng thú để người học tìm tòi, nghiên cứu kiến thức lý thuyết, vận dụng giải quyết tốt yêu cầu thực tiễn đặt ra, gắn chặt nội dung tri thức môn học với bản chất, xu hướng vận động của lịch sử hiện đại; gợi mở, định hướng cho sinh viên phương pháp luận đúng đắn trong cách xem xét, đánh giá những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống.

- Thứ năm, ai dạy?Thự tiễn cho thấy muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì một trong những yếu tố có tính quyết định là đội ngũ giảng viên phải có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và phương pháp giảng dạy. Trong giảng dạy môn học đòi hỏi đội ngũ giảng dạy phải được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ để có đủ khả năng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường. Cần phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung và Những Nguyên lý cơ bả của CN Mác - Lê-nin nói riêng; cần quán triệt, vận dụng đúng đắn, đầy đủ, sáng tạo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ thực trạng trên có thể khẳng định đổi mới phương pháp giảng dạy Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin cho sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng là vô cùng cần thiết. Bởi, sinh viên chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, là hiện thân của đội ngũ trí thức hôm nay và trong tương lai, là những người được đào tạo chuyên sâu về những lĩnh vực nhất định để đảm nhận, gánh vác những trọng trách của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của đất ta trong giai đoạn mới.

Download Template Joomla 3.0 free theme.