Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương lần thứ 6 của BCH TW Đảng khóa XII

Chiều ngày 04/01/2018, tại Phòng 305 – Giảng đường, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Giám đốc Phân hiệu; đồng chí Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Công tác HSSV; cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Phân hiệu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà nêu rõ: Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Trong quá trình học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề nghị các cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Phân hiệu tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Hơn nữa, việc học tập nghiên cứu phát triển các Nghị quyết không chỉ đòi hỏi nắm chắc các nội dung, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình thực hiện, nỗ lực hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội.

Sau phần khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Lược - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những vấn đề “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc…Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh: Các chi bộ, đơn vị trực thuộc Phân hiệu sau hội nghị học tập nghị quyết TW 6 cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức viết bài thu hoạch nghiêm túc; chi bộ tổ chức đánh giá, báo cáo đúng thời gian quy định.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với sự tham gia đầy, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Phân hiệu./.

Tác giả: Đinh Thị Thoan – Phòng CTHSSV

Download Template Joomla 3.0 free theme.