Phát triển đảng viên mới

Thời gian qua, Đảng ủy Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; coi việc phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các Chi bộ, phát triển mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Phân hiệu.

 Đảng bộ Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai hiện có 30 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 03 chi bộ (Chi bộ 1: 08 đảng viên; Chi bộ 2: 05 đảng viên; Chi bộ 3: 17 đảng viên).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong 9 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Lào Cai, bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Phân hiệu (nhiệm kỳ 2016 - 2020), Đảng ủy Phân hiệu đã xây dựng Kế hoạch số 02a-KH/ĐUPH, ngày 08/02/2018 về phát triển đảng viên mới năm 2018; xây dựng và ban hành quy trình nội bộ về xét đề nghị kết nạp đảng viên mới; đề cao công tác phát triển đảng viên mới theo phương châm đảm bảo về chất lượng làm tiêu chí hàng đầu, không chạy theo số lượng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Phân hiệu trong 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả rất tích cực.

Để làm tốt công tác phát triển Đảng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Phân hiệu đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên; chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên và quần chúng để kịp thời phát hiện những quần chúng, đoàn viên ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trên cơ sở xác định nhiệm vụ, Đảng ủy Phân hiệu thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các đoàn thể, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Đảng ủy Phân hiệu luôn xác định công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển nguồn phát triển đảng viên từ những hạt nhân quần chúng, đoàn viên ưu tú tại các chi bộ, tổ chức đoàn thể,...Chỉ đạo các chi bộ quan tâm và có kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Phân hiệu chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ.

Trên cơ sở nguồn phát triển đảng, các Chi bộ tiến hành rà soát, phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp cảm tình Đảng, giao nhiệm vụ cho các cảm tình Đảng để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các cảm tình đảng phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý.

Đối với công tác hướng dẫn, thiết lập các thủ tục, tài liệu, hồ sơ xét kết nạp đảng viên mới của các quần chúng ưu tú trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra quyết định kết nạp luôn được Đảng ủy Phân hiệu quan tâm, Đảng ủy Phân hiệu đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ trực tiếp cho đồng chí Cán bộ Tổ chức xây dựng Đảng theo sát các tổ chức cơ sở Đảng trong việc lựa chọn các quần chúng ưu tú xét, cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối triệu tập; đồng thời, quan tâm phối hợp với các chi bộ có quần chúng ưu tú được xét đề nghị kết nạp đảng hướng dẫn chi tiết việc khai lý lịch đảng viên, thẩm định, xin ý kiến thẩm tra, xác minh các nội dung theo đúng các quy định, quy trình.

Kết quả tính đến tháng 9 năm 2018, Đảng ủy Phân hiệu đã cử 07 quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức; đã kết nạp được 02 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị. Sau khi kết nạp Đảng, Đảng ủy Phân hiệu đã kịp thời cử 01 đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do Đảng ủy Khối triệu tập và phát thẻ đảng cho 03 đảng viên mới đúng quy định; hoàn thiện xong hồ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra quyết định kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Phân hiệu tiếp tục quan tâm xây dựng tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của cấp ủy, bí thư chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Đảng bộ Phân hiệu nhiệm kỳ 2016-2020; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể./.

                                                   Bài: Đinh Thị Thoan - Đảng viên Chi bộ 2

Các tin khác