Title Hits
04. Biểu 19D - Diện tích đất/sinh viên, diện tích sàn/sinh viên 72
06. Biểu 02-ĐHTN - Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành 477
05. Biểu 20 - Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019 353
07. Biểu 03-ĐHTN - Thông báo Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng 289
01. Biểu 19A - Công khai thông tin về diện tich đất, tổng diện tích sàn xây dựng 109
02. Biểu 19B - Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng,hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 130
03. Biểu 19C - Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e_book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu 100