Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Danh sách các văn bản pháp quy về hoạt động khoa học công nghệ

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NƠI BAN HÀNH

LOẠI VĂN BẢN

TẢI VỀ

1.1. QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1

Luật Khoa học và Công nghệ

29/2013/QH13

18/6/2013

Quốc hội

Luật

Tải về

2

Luật Chuyển giao Công nghệ

80/2006/QH11

29/11/2006

Quốc hội

Luật

Tải về

3

Luật Sở hữu trí tuệ

50/2005/QH11

29/11/2005

Quốc hội

Luật

Tải về

4

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

133/2008/NĐ-CP

31/12/2008

Chính phủ

Nghị định

Tải về

5

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

120/2014/NĐ-CP

17/12/2014

Chính phủ

Nghị định

Tải về

1.2. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, LIÊN BỘ

6

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

12/2010/TT-BGDĐT

29/3/2010

Bộ GDĐT

Thông tư

Tải về

7

Quy định về hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học

22/2011/TT-BGDĐT

30/5/2011

Bộ GDĐT

Thông tư

Tải về

8

Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết tóa kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5830/QĐ-BGDĐT

27/11/2015

Bộ GDĐT

Quyết định

Tải về

9

Các biểu mẫu NCKH cấp bộ

     

Biểu mẫu

Tải về

1.3. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, LIÊN BỘ

10

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

 

Bộ KH&CN và Bộ Tài Chính

Thông tư liên tịch

Tải về

11

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

30/12/2015

Bộ KH&CN và Bộ Tài Chính

Thông tư liên tịch

Tải về

1.4. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

12

Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên

2537/QĐ-ĐHTN

04/11/2015

ĐHTN

Quyết định

Tải về

13

Ban hành Quy định công tác quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

1123/QĐ-ĐHTN

06/10/2011

ĐHTN

Quyết định

Tải về

14

Ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

3920/QĐ-ĐHTN

16/9/2016

ĐHTN

Quyết định

Tải về

15

Các biểu mẫu NCKH cấp Đại học Thái Nguyên

Phụ lục QĐ 3920/QĐ-ĐHTN  

   

Biểu mẫu

Tải về

1.5. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI

16

Ban hành Quy định về công tác quản lý KHCN và Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

27a/QĐ-PHLC

31/8/2016

PHLC

Quyết định

Tải về

17

Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

06/QĐ-PHLC

06/02/2017

PHLC

Quyết định

Tải về

18

Phê duyệt Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

12/QĐ-PHLC

06/3/2017

PHLC

Quyết định

Tải về

19

Thành lập Hội đồng xét duyệt, đánh giá Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

45/QĐ-PHLC

11/4/2017

PHLC

Quyết định

Tải về

20

Hướng dẫn xây dựng Thuyết minh và Dự toán chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

26/PHLC-ĐT-NCKH&HTQT

06/3/2017

PHLC

Hướng dẫn

Tải về

21

Các biểu mẫu NCKH cấp Phân hiệu

     

Biểu mẫu

Tải về

1.6. UBND TỈNH VÀ SỞ KHCN LÀO CAI

22

Điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện Dự án nghiên cứu khoa học

1144/QĐ-UBND

13/4/2017

UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định

Tải về

Download Template Joomla 3.0 free theme.