Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Văn bản, biểu mẫu NCKH

I. VĂN BẢN PHÁP QUY NHÀ NƯỚC

Stt

Chủ đề

Tên văn bản

Số hiệu

Ngày ban hành

Nơi ban hành

Loại văn bản

Tải về

1

Đề tài khoa học cấp Bộ

Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 11/2016/TT-BGDĐT

11/04/2016

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Thông tư

Tải về

Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 11/2016/TT-BGDĐT

11/04/2016

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Quy định

Các biểu mẫu khoa học cấp bộ

Stt

Mẫu

Nội dung

 

1

Mẫu 1

Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Tải về

2

Mẫu 2

Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

3

Mẫu 3

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

4

Mẫu 4

Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

5

Mẫu 5

Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

6

Mẫu 6

Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

7

Mẫu 7

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

8

Mẫu 8

Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

9

Mẫu 9

Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

10

Mẫu 10

Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

11

Mẫu 11

Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

12

Mẫu 12

Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

13

Mẫu 13

Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

14

Mẫu 14

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

15

Mẫu 15

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

16

Mẫu 16

Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ̣

17

Mẫu 17

Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

18

Mẫu 18

Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

19

Mẫu 19

Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

20

Mẫu 20

Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

21

Mẫu 21

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

22

Mẫu 22

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bằng tiếng Anh

23

Mẫu 23

Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

24

Mẫu 24

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

25

Mẫu 25

Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

26

Mẫu 26

Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

27

Mẫu 27

Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

28

Mẫu 28

Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ  cấp bộ

29

Mẫu 29

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

30

Mẫu 30

Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

31

Mẫu 31

Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

II. VĂN BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA ĐH THÁI NGUYÊN

Stt

Chủ đề

Tên văn bản

Số hiệu

Ngày ban hành

Nơi ban hành

Loại văn bản

Tải về

1

Quy định về công tác Quản lý khoa học và hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài cấp ĐH Thái Nguyên

Ban hành Quy định về công tác Quản lý khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên (kèm theo phụ lục 1)

Số: 1630/QĐ - ĐHTN

19/9/2014

ĐH Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

Phụ lục 1: Các biểu mẫu quản lý khoa học và công nghệ cấp Đại học

     

Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài KHCN cấp ĐH Thái Nguyên

Số: 418/CV - ĐHTN

21/3/2016

ĐH Thái Nguyên

Công văn

2

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ của một số tỉnh

Đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn

Số: 41/SKHCN - PQLKHCN

25/2/2016

Sở KHCN Tỉnh Bắc Kạn

Thông báo

Tải về

Mẫu phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu KHCN tỉnh Bắc Kan năm 2017

     

Hướng dẫn

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017 của tỉnh Lai Châu

Số: 160/SKHCN - PQLKH&CN

24/3/2016

Sở KHCN Tỉnh Lai Châu

Thông báo

Đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2017 của tỉnh Thái Nguyên

Số : 1009/UBND-VX

8/4/2016

UBND tỉnh Thái Nguyên

Thông báo

Đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2017 của tỉnh Lào Cai

Số: 226/SKHCN - PQLKH&CN

24/5/2016

Sở KHCN Tỉnh Lào Cai

Thông báo

Download Template Joomla 3.0 free theme.