Thông báo về việc điều chỉnh thời khóa biểu HK1 năm học 2018 - 2019 (các lớp ĐHCQ K1, K2)

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây. 

Newer news items:

Older news items: