Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thực trạng và giải pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay

 

Giáo dục pháp luật cho sinh viên là một dạng hoạt động có tổ chức, có mục đích, có định hướng của các chủ thể giáo dục tác động lên các đối tượng sinh viên nhằm đạt được kết quả cuối cùng đó là làm hình thành tri thức pháp luật, tình cảm đối với pháp luật và hành vi xử sự phù hợp với những yêu cầu, đòi hỏi của hệ thống pháp luật để họ có khả năng đảm nhiệm công việc của mình trong thực tiễn.

Vì vậy, tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên ở nước ta hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

1. Thực trạng công tác giáo dục pháp luật đối với sinh viên hiện nay

Giáo dục pháp luật ở Việt Nam hiện nay có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, góp phần bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, giải thích Hiến pháp và pháp luật để tạo ra sự đồng thuận trong việc nhận thức và thực hiện Hiến pháp và pháp luật một cách hữu hiệu.

Giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân để nhằm làm cho trật tự pháp lý của quốc gia ổn định, làm cho đường lối, quan điểm của Đảng được thực thi, bởi đường lối, quan điểm của Đảng được Quốc hội luật hóa thành Hiến pháp và pháp luật. Giáo dục pháp luật còn tạo ra những điều kiện cho công dân thực thi quyền tự do, dân chủ trong đời sống xã hội.

Công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì, giúp cho sinh viên nắm vững những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và quan điểm của Đảng về nhà nước và pháp luật; còn để giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, vai trò của nhà nước và pháp luật trong lịch sử, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và lợi ích của công dân. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Hiến pháp, các bộ luật, đạo luật luôn giữ vai trò tối thượng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, đòi hỏi sinh viên phải nắm vững không chỉ kiến thức về Hiến pháp, pháp luật nói chung, và pháp luật liên quan đến chuyên môn của sinh viên để có ý thức chấp hành pháp luật trong thời gian học tập; sau đó, có thể vận dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường, hướng đến mục tiêu: “Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”(1).

Giáo dục pháp luật cho sinh viên cần chú trọng giáo dục pháp luật chính khóa trong nhà trường, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức với giáo dục pháp luật. Giáo dục pháp luật cho sinh viên còn phải bảo đảm các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại Điều 10 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Hiện nay, “công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tăng cường thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thông qua đó mà kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật”(2).

Giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện”.

Công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên cũng là để nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức và phát huy dân chủ trong nhà trường; phát triển cả năng lực và phẩm chất người học, hài hòa giữa đức - trí - thể - mỹ.

Trong những năm qua, các trường đại học đã coi trọng giáo dục pháp luật cho sinh viên, từ việc xây dựng đến triển khai thực hiện kế hoạch, trên cơ sở nội dung phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định. Các trường đại học đã biên soạn nội dung phổ biến, giáo dục, và triển khai nhiều kênh thông tin truyền tải pháp luật, với các hình thức phù hợp với từng đối tượng sinh viên. Hiện nay, đã có 100% các trường đại học đã đưa môn học “Pháp luật đại cương” vào giảng dạy; một số trường, do đặc thù chuyên ngành đào tạo còn đưa thêm các môn luật chuyên ngành vào chương trình.

Qua khảo sát tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội (Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Kỹ thuật quân sự,  Đại học Thủy Lợi, Đại học Giao thông Vận tải), cho thấy, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay được đặc biệt quan tâm và tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng. Về hình thức nào để hiểu biết pháp luật, số học sinh được hỏi cho biết: thông qua các cuộc thi tìm hiểu (21%); qua sinh hoạt câu lạc bộ (25%); qua môn học (8%); tuyên truyền miệng (9%); đặc biệt với sự phát triển của các phương tiện truyền thông thì đây là một hình thức tuyên truyền phổ biến, rộng rãi và cơ bản nhất đối với sinh viên (37%).

Việc giáo dục pháp luật của các nhà trường góp phần vào đào tạo lực lượng sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tích cực học tập, rèn luyện; sau khi ra trường, trên các cương vị của mình cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tính xã hội hóa hoạt động giáo dục pháp luật còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Kết quả điều tra cho thấy ở một số trường đại học kết quả môn Pháp luật đại cương, sinh viên thi qua lần đầu đạt tỷ lệ 65 – 80%. Công tác giáo dục có nơi còn mang tính hình thức, dẫn đến tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật còn diễn ra, trong quá trình học tập, vẫn còn một số ít sinh viên chưa tự giác, coi nhẹ môn học, bài học, chưa chấp hành nghiêm pháp luật, dẫn đến vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tiêu cực, lối sống trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, vô trách nhiệm,... diễn ra.  Như hiện tượng “sống thử”, có 27% số sinh viên được hỏi cho rằng sống thử là một hiện tượng khá phổ biến trong sinh viên; lô đề, cờ bạc cũng trở thành một tệ nạn đang phổ biến trong sinh viên (số sinh viên được hỏi cho rằng có hiện tượng lô đề, cá độ 32%; và rượu chè 31%)”. Những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn này ngày càng phổ biến và len lỏi vào các trường học, tác động trực tiếp tới cuộc sống và học tập của sinh viên, gây nên những hậu quả khôn lường. Đây là một thực trạng báo động về sự suy thoái lối sống đạo đức trong sinh viên hiện nay.

Trước sự tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường, các trang mạng xã hội đang làm cho các giá trị đạo đức bị băng hoại, gia tăng tệ nạn xã hội và lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, muốn được làm giàu nhanh chóng; cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch trước những diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh khu vực và thế giới.

Thực trạng tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục pháp luật. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên là vấn đề cần thiết, tiến hành thường xuyên, bền bỉ, công phu với những nội dung, hình thức phù hợp.

Đổi mới công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay phải theo hướng hiện đại, thiết thực và phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo của sinh viên; đặt giáo dục pháp luật trong mối quan hệ mật thiết với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức và giáo dục truyền thống.

2. Một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các trường đại học hiện nay

Để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các trường đại học hiện nay, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực chính trị trong tình hình mới, cần tập trung làm tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giáo dục pháp luật cho sinh viên

Nội dung, chương trình giáo dục pháp luật trong các trường đại học có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Nội dung, chương trình nàyđược thiết kế trong chương trình đào tạoở các trường đại học hiện nay thống nhất.

Trước tình hình hiện nay, các trường đại học cần đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật, xây dựng chương trình, nội dung bảo đảm tính chính trị, tính khoa học và tính giáo dục, với dung lượng chương trình môn pháp luật tương xứng với chức danh đào tạo và bậc học. Cần chủ động tiến hành nhiều hình thức, phương pháp gắn với từng nhiệm vụ, hoạt động cụ thể sát với đối tượng sinh viên.

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học nhà nước và pháp luật trong chương trình giáo dục đào tạo. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học phù hợp với cấp học, thực tiễn pháp lý. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức tốt hoạt động chấp hành pháp luật; quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật. Xây dựng môi trường văn hóa pháp luật trong sạch, tự giác và nghiêm minh trong các nhà trường.

Thứ hai, đa dạng hóa các kênh truyền tải thông tin pháp luật phù hợp với từng đối tượng sinh viên

Thông tin pháp luật đóng vai trò rất quan trọng, có tác động rất lớn đến ý thức pháp luật, hành vi pháp luật và lối sống theo pháp luật của sinh viên trong các nhà trường. Pháp luật sẽ không có tác dụng giáo dục nếu như thiếu các kênh truyền tải phong phú, đa dạng. Những kênh đó có thể là xuất bản phẩm chính thức về pháp luật; sách báo pháp lý, lý luận phổ thông; các phương tiện thông tin đại chúng; bài giảng, nói chuyện của giảng viên, tuyên truyền viên; giao tiếp với các luật gia, các trung tâm pháp lý; sách, báo phim ảnh có nội dung pháp lý...

Các trường đại học căn cứ vào đặc điểm của mình để lựa chọn các kênh thông tin pháp luật phù hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên một cách có hiệu quả. Cụ thể như: kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với quá trình dạy học; tăng cường giáo dục phổ biến pháp luật thông qua tuyên truyền miệng; qua các buổi sinh hoạt đoàn thể để phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi; qua hệ thống tài liệu bao gồm sách, báo, băng đĩa về pháp luật; qua phương tiện truyền thanh, truyền hình để mọi sinh viên được nghe, xem trực tiếp nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật để nắm bắt kịp thời các thông tin pháp luật, các văn bản pháp luật mới; qua các cuộc ra quân tuyên truyền, cổ động; văn hóa, văn nghệ... Thực tế, trong các trường đại học đã có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”; “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”; “Câu lạc bộ pháp luật”; “Tổ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; sân khấu hóa “Ngày Pháp luật”...

Thứ ba, tăng cường bổ sung, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của các chủ thể giáo dục

Chủ thể giáo dục, nhất là cán bộ giảng dạy là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên trong các trường đại học. Chủ thể, mà ở đây là cán bộ quản lý sinh viên, người giảng viên là nhân tố trung tâm của quá trình giáo dục, đào tạo. Trong đó, chủ thể trực tiếp nhất là đội ngũ giảng viên giảng dạy môn nhà nước và pháp luật. Đội ngũ này là nhân tố rất quan trọng, tác động đến chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các các trường đại học. Nhưng thực tế ở một số trường, đội ngũ này còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Điều này là chưa phù hợp với chuyên ngành đòi hỏi tính chuyên môn cao, chính xác về mặt thuật ngữ như pháp luật. Vì vậy, các trường đại học cần chú trọng việc đào tạo, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhà nước và pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này. Mặc khác, đội ngũ giảng viên phải tích cực tự học tập, nâng cao trình độ toàn diện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong tình hình mới, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; giữ vững và phát huy phẩm chất nhà giáo, là tấm gương mẫu mực, mô phạm cho sinh viên học tập.

Thứ tư, phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình giáo dục pháp luật

Chất lượng giáo dục pháp luật của sinh viên phụ thuộc vào tính tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng của chính sinh viên. Để các tác động xã hội hóa pháp luật từ bên ngoài được sinh viên tiếp nhận và lĩnh hội một cách thỏa đáng cần phải có sự mong muốn nội tâm của chính sinh viên về việc trang bị cho mình những hiểu biết về pháp luật được giáo dục. Mặt khác, với tư cách là chủ thể của nhận thức, việc tự học tập, tự rèn luyện sẽ giúp cho sinh viên tiếp thu có hiệu quả nhất sự giúp đỡ, giảng dạy của giảng viên, hình thành niềm tin pháp luật, tình cảm với pháp luật để đi đến thực hiện những hành vi đúng đắn, phù hợp với những đòi hỏi của xã hội.

Giáo dục cho sinh viên phát huy tính tích cực, tự giác, xây dựng động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn và thường xuyên nâng cao thái độ, trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đòi hỏi lãnh đạo các nhà trường, các phòng, ban chức năng, cũng như các khoa chuyên môn cần thường xuyên xây dựng kế hoạch, biện pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên.

Để đạt hiệu quả giáo dục pháp luật đòi hỏi sinh viên phải phát huy tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, độc lập. Thực tiễn cho thấy, nếu có ý chí quyết tâm cao, biết tập trung tư tưởng, có phương pháp và tận dụng được mọi điều kiện thì việc học tập có hiệu quả.

Những giải pháp trên đây cần được thực hiện đồng bộ, đòi hỏi sự nỗ lực cao của các chủ thể giáo dục, mỗi giảng viên và từng sinh viên các trường đại học. Thực hiện tốt những giải pháp này, chất lượng giáo dục pháp luật được nâng cao, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nền nếp của các trường đại học ở nước ta.

____________________

Tài liệu tham khảo:

1. Xem Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.1.

2. Ban Bí thư Trung ương: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, 2003, tr.3.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương: Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013, tr.27.

4. Theo TS Doãn Thị Chín - ThS Lê Thị Thảo (Đồng chủ biên), Giáo dục lối sống cho sinh  viên Việt Nam hiện nay theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Qua khảo sát một số trường Đại học tại Hà Nội), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.162.

                                                 Tác giả: Nguyễn Thị Trang – Phòng Công tác HSSV

                                                  Bài Sưu tầm: (TS Doãn Thị Chín – Học viện báo chí và tuyên tuyền)

Tăng cường công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú trước Tết Nguyên đán

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 tối các ngày 21 và 22 tháng 01 năm 2019, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai xây đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an Phường Bình Minh tiến hành kiểm tra sinh viên ở ngoại trú trước khi sinh viên về nghỉ Tết Nguyên đán.

Thành phần đoàn kiểm tra sinh viên ở ngoại trú của Phân hiệu gồm đại diện đơn vị: Phòng Công tác HSSV, CNL/CVHT, Đội sinh viên tự quản kết hợp với Công an khu vực, các Tổ trưởng Tổ dân phố. Địa điểm kiểm tra chủ yếu tập trung các tổ 13 và 13A Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai nơi có nhiều sinh viên của Nhà trường thuê trọ. Mục đích của đợt kiểm tra này là nhằm nắm bắt tình hình ăn, ở của sinh viên; tình hình an ninh trật tự trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2019; việc chấp hành quy định của sinh viên và các chủ nhà trọ trong việc đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định của Công an Phường Bình Minh. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng tuyên truyền cho sinh viên và các chủ nhà trọ chấp hành những quy định của pháp luật và đảm bảo các công tác ANTT trong dịp Tết.

Qua kiểm tra, phần lớn các chủ nhà trọ và sinh viên đều chấp hành tốt các nội quy quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số các chủ nhà trọ và sinh viên chưa thực hiện tốt các quy định về tạm trú, tạm vắng và công tác đảm bảo ANTT. Có một số em còn tỏ ra chủ quan, mất cảnh giác khi để xe ngoài phòng trọ mà không khóa cổ, để điện thoại gần cửa sổ,v.v…đây là cơ hội cho kẻ gian lợi dụng và lấy cắp tài sản. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhắc nhở các em phải có tinh thần cảnh giác cao trong việc phòng chống kẻ gian, đồng thời nhắc nhở các chủ nhà trọ tuân thủ tốt các quy định về tạm trú, tạm vắng và công tác đảm bảo ANTT.

Việc kiểm tra ngoại trú liên ngành đối với sinh viên được tổ chức định kỳ và đột xuất theo năm học. Đây cũng là điều kiện để Nhà trường và công an, chính quyền địa phương tuyên truyền, trao đổi, giúp đỡ và giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến tình hình sinh viên ngoại trú, giúp sinh viên nâng cao ý thức chấp hành tốt nội quy của nơi ở trọ, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương và yên tâm tham gia học tập tại Phân hiệu.

Một số hình ảnh trong đợt kiểm tra

50504704 304716020249506 1009693656774344704 n50494755 2455794291157272 6817686770474287104 n

50597963 322943114991640 7075221612361940992 n

50745318 340514246562858 3807319165933453312 n

Ths Lèng Minh Tuấn – Phòng Công tác HSSV

 

Chi bộ 2 kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú

 

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Thực hiện theo Quyết định của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và sự chỉ đạo của Đảng ủy Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, chiều ngày 12 tháng 11 năm 2018 Chi bộ 2 tổ chức kết nạp cho quần chúng ưu tú Trần Thị Thúy Nga là một trong ba quần chúng ưu tú có nhiều thành tích được kết nạp đợt này.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đình Thi - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

1

Đồng chí Nguyễn Đình Thi trao quyết định cho đồng chí Trần Thị Thúy Nga

2

Đồng chí Trần Thị Thúy Nga đọc tuyên thệ trong Lễ kết nạp Đảng

 Với cảm xúc tự hào Đảng viên mới Trần Thị Thúy Nga đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

3

Bí thư Chi bộ 2 – Nguyễn Đình Thi phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu trong buổi Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Đình Thi đã chúc mừng đồng chí Trần Thị Thúy Nga đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Nga sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng chi bộ của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Phân hiệu ngày càng phát triển.

4

Các đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Thúy Nga

Lèng Minh Tuấn – Chi bộ 2

 

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai tổ chức phổ biến Luật ATGT Đường bộ năm học 2018-2019

 

 

     Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2018-2019, tối ngày 3/10/2018, tại Hội trường Đa năng – Trường Cao đẳng Sư Phạm Lào Cai, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai phối hợp với công ty Honda Lào Cai tổ chức buổi tuyên truyền “Phổ biến luật về luật ATGT đường bộ năm học 2018 - 2019” cho cán bộ, giảng viên và sinh viên các lớp đại học chính quy.

      Đây là một hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, và sinh viên trong toàn Phân hiệu về văn hóa giao thông và ý thức khi tham gia giao thông. Từ đó, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông và tai nạn giao thông đường bộ.

1 1

Tiết mục múa Son của các em Sinh viên Du lịch K3

     Phát biểu tại buổi tuyên truyền PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu nhấn mạnh tai nạn giao thông là vấn đề luôn được xã hội quan tâm bởi nó ánh hưởng đến tính mạng, tài sản của con người, để lại di chứng đau thương cho cá nhân, gia đình và xã hội. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật ATGT là nhiệm vụ quan trọng, đây là cơ sở để cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên của Phân hiệu tuân thủ Luật ATGT đường bộ khi tham gia giao thông, từng bước tạo ra sự chuyển biến về ý thức chấp hành giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học đường.

T Hà 1

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo buổi tuyên truyền

      Trong buổi tuyên truyền, đại diện công ty Honda Lào Cai đã thông tin một số nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ như: Văn hóa giao thông, tham gia giao thông như thế nào là đúng luật; Cách nhận biết các tín hiệu giao thông; Mức phạt và nồng độ bia rượu đối với người tham gia giao thông; Cách nhận biết các biển báo giao thông đường bộ và tín hiệu giao thông khi lưu thông trên đường; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, công ty Honda Lào Cai cũng đã trình chiếu một số hình ảnh tai nạn, thống kê lại những vụ tai nạn trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh để cảnh báo, nhắc nhở các em sinh viên khi tham gia giao thông cần phải đủ điều kiện về tuổi, sức khỏe, và nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ. Trong chương trình sinh viên được tham gia trả lời câu hỏi, làm bài thi trắc nghiệm và trực tiếp thực hành, điều khiển xe máy trên mô hình, xử lý các tình huống có thật khi xảy ra khi tham gia giao thông. Cuối chương trình công ty Honda Lào Cai đã dành tặng mũ bảo hiểm cho những sinh viên tiêu biểu của Phân hiệu.

2 1

4

Các kỹ thuật viên Honda hướng dẫn kiểm tra xe và lái xe an toàn

1bd7236f897669283067

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà và Honda Lào Cai tặng mũ cho các em sinh viên

      Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai và Công ty Honda Lào Cai thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên, là kênh tuyên truyền đến với sinh viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn xã hội về ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

ThS. Lèng Minh Tuấn – Phòng CT HSSV

Sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai học tập và làm theo tư tưởng của Bác

 

         Nằm trong chương trình Tuần SHCD - HSSV, sáng 14/9/2018 tại Hội trường – Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai Đ/c Lại Vũ Hiệp, Trưởng Ban tuyên giáo – Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đến dự và truyền đạt nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII cho sinh viên toàn Phân hiệu.

         Trong buổi học tập này Đ/c Lại Vũ Hiệp nhắc lại: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Cả cuộc đời người đã hi sinh cho dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Người quan tâm sâu sắc tới giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, cho thanh niên, học sinh. Người nêu cao tư tưởng đạo dức là gốc, là nền tảng của xã hội, là nền tảng của con người, cũng giống như gốc của ngọn cây, ngọn nguồn của sông suối.

         Học sinh, sinh viên là thế hệ tương lai của nước nhà, là giường cột của quốc gia, mỗi sinh viên cần phải có đủ phẩm chất, trí tuệ và năng lực để đáp ứng yêu câu cao cả và thiêng liêng đó, vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. 

         Đi vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, một nền đạo đức mới đã và đang hình thành cùng với công cuộc đổi mới của Đảng là nguồn động lực quan trọng của công cuộc phát triển đất nước. Đó là nền đạo đức vừa phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc như: yêu nước, thương người, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư với những yêu cầu mới, những nội dung mới do đòi hỏi của dân tộc và thời đại. Nhờ đó, phần lớn sinh viên, thanh niên trí thức vẫn giữ được lối sống tình nghĩa, trong sạch, lành mạnh; khiêm tốn, luôn cần cù và sáng tạo trong học tập; sống có bản lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, năng động, nhạy bén, dám đối mặt với những khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại; luôn gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Do ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, do sự bùng phát của lối sống thực dụng, chạy theo danh lợi bất chấp đạo lí đã dẫn đến những tiêu cực trong đời sống xã hội ngày càng phổ biến. Đó là: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có một bộ phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lí tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, lập nghiệp; chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, sa vào nghiện ngập, hút sách; thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua bằng cấp… Đây là những biểu hiện không thể coi thường.

Cuộc vận động học và làm theo Bác đã có sức lan tỏa trong cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên các lớp. Trong năm học vừa qua đã 81/183 sinh viên được tuyên dương vì có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình khởi nghiệp được sinh viên hưởng ứng tham gia.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách được Đoàn thanh niên, câu lạc bộ tình nguyện được tổ chức thường xuyên có sức lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua các cuộc vận động học tập và rèn luyện để tìm ra những sinh viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt để phát triển đội ngũ Đảng viên của Phân hiệu trong tương lai.

Kết thúc buổi học tập Đ/c Lại Vũ Hiệp nhấn mạnh: Để cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với đội ngũ sinh viên có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự phối kết hợp của nhiều nhân tố: sự giáo dục và việc tự bồi dưỡng, rèn luyện của sinh viên, sự nêu gương của mọi người trong xã hội, trong gia đình, của cán bộ, đảng viên, của các thầy, cô giáo, các cán bộ quản lí giáo dục và sự hướng dẫn của dư luận xã hội và pháp luật. Đây cũng là cơ sở và động lực để thầy và trò Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai phấn đấu trong năm học 2018 - 2019. 

IMG 2963IMG 2959

Tác giả: Lèng Minh Tuấn – Phòng Công tác HSSV

Download Template Joomla 3.0 free theme.