Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đối tượng, điều kiện và cách tính mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2018

Chế độ thai sản là một trong những vấn đề pháp lý căn bản được mọi lao động nữ quan tâm. Tuy nhiên bài viết sau đây xin tổng hợp những quy định pháp lý mới nhất, cụ thể và chi tiết về chế độ thai sản đối tượng được hưởng và điều kiện được hường chế độ thai sản. 

  1. Văn bản pháp luật quy định giải quyết chế độ thai sản: 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chi tiết Luật bảo hiểm xã hội năm 2014​

Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 2. Đối tượng hưởng chế độ thai sản:

Theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật không chỉ là người lao động nữ mang thai mà còn là người mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ, người nhận nuôi con nuôi và Chồng/cha của lao động nữ mang thai. Theo quy định hiện nay thì đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây (gồm 06 nhóm đối tượng chính):

1. Lao động nữ mang thai;

2. Lao động nữ sinh con;

3. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

4. Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

5. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biẹn pháp triệt sản;

6. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

3. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Không phải cứ đóng, tham gia bảo hiểm xã hội là đương nhiên được hưởng chế độ thai sản mà người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Người lao động nữ sinh con, Lao động nữ mang thai hộ, người mẹ mang thai hộ, người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi (Khoản 2, điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

+ Đối với trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (Khoản 3, điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

+ Người lao động khi đáp ứng đủ hai điều kiện trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản (căn cứ theo điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

* Khái niệm về thời gian đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định cụ thể như sau:

1. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (căn cứ điểm a, điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH);

2. Trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước sinh con hoặc nhận con nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước sinh (căn cứ điểm b, điều 9 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

Ví dụ thứ nhất: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.(Ví dụ được trích dẫn từ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

Ví dụ thứ hai: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.(Ví dụ được trích dẫn từ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

4. Quyền lợi khi hưởng Chế độ thai sản:

- Thời gian nghỉ: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng Chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng Chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

- Mức hưởng trợ cấp thai sản: Theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng Chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng Chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Mức trợ cấp 1 lần: Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Tổng hợp các quy định trên, khi bạn sinh con, các quyền lợi được hưởng bao gồm: được nghỉ 6 tháng (trước + sau sinh), trợ cấp 1 lần = 2 tháng lương cơ sở, trợ cấp thai sản = 6 tháng lương trung bình đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng Chế độ thai sản.

Ví dụ cụ thể:

Chị Lê T M Th là giảng viên, sinh con vào ngày: 21/08/2018. Quá trình đóng BHXH trong 06 tháng liền kề như sau:

+ Tháng 8/2018: Hệ số lương 3,33 ; Phụ cấp chức vụ 0,4 ; Phụ cấp thâm niên nhà giáo 10%. Tổng mức lương tham gia BHXH là : 3,33 *1.390.000 đ+0,4*1.390.000 đ + (3,33+0,4)*10%*1.390.000 đ = 5.703.170 đ ;

+ Tháng 7 mức lương đóng tham gia BHXH là : 5.703.170 đ ;

+ Từ tháng 3/2018 đến 6/2018 mức lương đóng tham gia BHXH là: 5.333.900 đ.

+ Mức lương bình quân : (5.703.170 *2 + 5.333.900*4)/6 = 5.456.990 đ/tháng.

+ Tổng mức hường: 6(tháng) x 5.456.990 đ + 2*1.390.000 đ (2 tháng lương cơ sở) = 35.521.940 đ

Trên đây là bài viết về đối tượng, điều kiện và cách tính hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2018. Mọi trường hợp chi tiết cụ thể các bạn quan tâm xin gửi về bộ phận tiếp nhận thanh toán chế độ bảo hiểm Phòng Hành chính – Tổng hợp Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

                                                                                                                                                                                                                                                           Bùi Văn Sơn

Chuyên viên Phòng HCTH

                                               

Download Template Joomla 3.0 free theme.