Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giáo dục lý tưởng sống cho sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay

ThS. Chu Thị Liễu

       Trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phần đông sinh viên có ý thức chủ động học tập, lĩnh hội tri thức nhằm góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tuy nhiên, do những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, do cơ chế mở cửa hội nhập với nhiều luồng tư tưởng đan xen, một bộ phận sinh viên chưa ý thức rõ được vai trò, lý tưởng sống của mình đối với bản thân và đất nước. Vì vậy, giáo dục lý tưởng sống cho sinh viên nói chung và sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai nói riêng trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết.

        Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai với sứ mệnh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao của Đại học Thái Nguyên, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội các tỉnh khu vực Tây Bắc và cả nước. Ngay từ khi mới thành lập, Phân hiệu luôn luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên, tổ chứcvới nhiều hoạt động giáo dục đa dạng. Nhằm định hướng cho mỗi sinh viên vươn tới lý tưởng sống cao cả, để mỗi sinh viên hiểu được lý tưởng sống là những khát khao, nguyện vọng, những tư tưởng về tương lai tốt đẹp mà con người hằng mong tới. Với lý tưởng sống tốt đẹp sẽ giúp cho sinh viên có suy nghĩ và hành động để hoàn thiện mình hơn, giúp họ vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi thử thách nảy sinh trong cuộc sống. 

         Sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chủ yếu là con em dân tộc thiểu số đến từ các huyện khác nhau trong toàn tỉnh, là những người trẻ tuổi, có những đặc điểm tâm lý riêng mang tính đặc thù, ảnh hưởng bởi lề lối, phong tục, tập quán riêng của dân tộc, nền thường có sự biến đổi nhanh chóng về tâm lý, thích sự công bằng, ưa cái mới, có khả năng suy luận, sáng tạo, phân tích, thích được khẳng định mình ... Tuy nhiên, do sự biến đổi nhanh về tâm lý, lề lối do đó sinh viên rất nhạy cảm, dễ bị tác động trước những sự thay đổi và có thể trở nên phiêu lưu, quá khích nếu không được định hướng một cách đúng đắn, thiếu ý thức rèn luyện, non kém về tư tưởng chính trị, nhận thức chưa rõ về tình hình nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, thiếu ý chí phấn đấu, sống thực dụng, vị kỷ, coi thường các giá trị nhân văn, kỷ cương đạo lý, ngại tham gia các hoạt động xã hội, ít hiểu biết pháp luật, thiếu tính tự giác, thiếu ý thức khắc phục khó khăn, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của đời sống vật chất trong xã hội hiện đại … dẫn đến lười biếng, buông thả, sa vào các tệ nạn xã hội. Tất cả những điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến những quan niệm đạo đức, lối sống, lý tưởng sống của một bộ phận sinh viên.Do đó, cần hình thành cho sinh viên thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn, hình thành những phẩm chất cao đẹp, để họ trở thành những con người ưu tú có lý tưởng, có đạo đức, có kỷ luật, có văn hoá đáp ứng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Để làm được điều đó, công tác giáo dục lý tưởng sống cho sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai cần đảm bảo những nội dung sau:

            Thứ nhất,cần tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm tạo dựng niềm tin trong mỗi sinh viên, giúp họ tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào thực tiễn cách mạng. Bởi lẽ, chỉ khi nào sinh viên có niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng thì họ mới xác định được mục đích của cuộc sống, tạo ra động cơ đúng đắn cho họ ngày càng hăng say học tập, nghiên cứu và hoạt động, biến niềm tin thành sức mạnh cá nhân và hành động cụ thể giúp ho trở thành người mạnh mẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của bản thân.

           Thứ hai, cần giáo dục tinh thần yêu nước, yêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung với Đảng, hiếu với dân. Giáo dục cho sinh viên gìn giữ, phát huy những nét đẹp của dân tộc mình là bồi đắp cho họ tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, kết hợp giáo dục tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước.Từ đó, họ sẽ tránh bị rơi vào cạm bẫy của kẻ thù, quay lưng lại với giá trị tốt đẹp của dân tộc. Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo nội lực quan trọng cho mỗi sinh viên để họ có ý chí tự lực, tự cường, say mê trong học tập để góp sức mình dựng xây đất nước.

       Thứ ba, thông qua những bài học thực tiễn về giá trị nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin với mục tiêu giải phóng con người một cách triệt để nhất; thông qua giá trị nhân đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần, ý chí cách mạng sắt đá của Đảng Cộng sản Việt Nam để giáo dục chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo cộng sản chủ nghĩa cho sinh viên, bởi đó là chủ nghĩa nhân văn đấu tranh vì mục tiêu cao đẹp là giải phóng người lao động cần lao khỏi mọi sự áp bức, bóc lột đi tới xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tạo điều kiện để phát triển toàn diện con người. Xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo làm tăng sức chiến đấu của sinh viên chống lại chủ nghĩa nhân đạo tư sản hẹp hòi, qua đó nhận thức được giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, lựa chọn giá trị sống, giá trị của lý tưởng đạo đức cách mạng đúng đắn.

      Thứ tư, đẩy mạnh giáo dục ý thức cộng đồng, bởi nền kinh tế thị trường với tính ưu việt là kích thích tính năng động, sáng tạo của cá nhân nhưng lại nuôi dưỡng chủ nghĩa cá nhân cùng các căn bệnh của nó, điều này dễ làm sói mòn lối sống của sinh viên. Để khắc phục mặt tiêu cực này cần phảigiáo dục để sinh viên hiểu rằng cộng đồng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng mình trưởng thành, cộng đồng cũng là môi trường để con người khẳng định mình, phải nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên với cộng đồng thông qua quá trình học tập và các hoạt động do Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác của Phân hiệu tổ chức. Đồng thời cần thực hiện phương pháp trải nghiệm, ngoại khóa tạo những điều kiện thực tế để sinh viên được trải nghiệm, được trực tiếp chứng kiến, tham gia các hoạt động cộng đồng với nhiều hình thức như: tổ chức các buổi xem phim lịch sử, hay về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh hoặc tổ chức các buổi tham quan thực tế các bảo tàng, các di tích lịch sử tại địa phương. Từ đó góp phần bồi đắp cho sinh viên tình yêu thương con người, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ đất nước.

        Thứ năm, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên để sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học chuẩn bị những hành trang tri thức cần thiết. Giúp sinh viên thấy rõ mối quan hệ giữa quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân mình khi ra trường cần phải biết lao động, cống hiến và được nhận những giá trị từ kết quả lao động của mình.

         Thứ sáu, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên thông qua Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa- cuối khóa. Bởi lẽ, trong giai đoạn hiện nay, tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, vi phạm pháp luật của sinh viênđang có xu hướng gia tăng và khó kiểm soát. Vì vậy, chúng ta cần phải tăng cường công tác phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên để nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong một bộ phận sinh viên hiện nay, góp phần vào việc xây dựng một lý tưởng sống cao đẹp cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

      Thứ bảy, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho sinh viên như: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, tổ chức các diễn đàn;tổ chức các hoạt động về nguồn; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền về thông tin biên giới, chủ quyền; tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh…đây chính là một kênh giáo dục lý tưởng, lối sống, hành động đúng đắn, lành mạnh cho sinh viên và có thể giúp họ tránh xa các tệ nạn xã hội.

       Thực hiện tốt một số nội dung giáo dục lý tưởng sống cho sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay là góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên nói chung và sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai nói riêng vừa "hồng", vừa "chuyên", đồng thời bước đầu hình thành những giá trị mới về con người với các phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân chủ, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, đào tạo thế hệ thanh niên, sinh viên Phân hiệu có sức khỏe, có kiến thức, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có lý tưởng trong sáng, lối sống lành mạnh; là những người được đào tạo chuyên sâu về những lĩnh vực nhất định để đảm nhận, gánh vác những trọng trách của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới./. 

Download Template Joomla 3.0 free theme.