Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Nâng cao năng lực tư duy phản biện cho sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai thông qua giảng dạy Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (Phần thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

ThS. Chu Thị Liễu

Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Đồng thời, Giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (NNLCBCCNM-LN) phần thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin phần (TGQ&PPLTHCCNM-LN) có ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực tư duy biện chứng của mỗi sinh viên (SV), thông qua học tập NNLCBCCNM-LN sẽ rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho mỗi sinh viên. Bởi NNLCBCCNM-LN là khoa học trang bị cho SV, góp phần rèn luyện, nâng cao nghệ thuật nắm bắt và vận dụng linh hoạt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống.

Trên thực tế giảng dạy trên lớp cho thấy khả năng tư duy của SV còn biểu hiện rập khuôn, giáo điều, thiếu tính sáng tạo, khả năng vận dụng linh hoạt những tri thức đã học vào thực tiễn còn hạn chế. Chính vì vậy, việc giảng dạy NNLCBCCNM-LN phần phần TGQ&PPLTHCCNM-LN nhằm nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên là một yêu cầu thiết thực trong giảng dạy của môn học đối với sinh viên Phân hiệu.

          1. Giảng dạy phần phần TGQ&PPLTHCCNM-LN trong việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên

          Năng lực, theo từ điển triết học khái niệm năng lực được hiểu: “Năng lực là khả năng và điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có, là tổng hợp những phẩm chất tâm - sinh lý tạo cơ sở và khả năng hình thành một hoạt động nào đó; năng lực là tổng hợp những phẩm chất tâm - sinh lý của con người khiến cho nó thích hợp với một loại hình nghề nghiệp nhất định đã hình thành trong lịch sử”.

         Năng lực tư duy: Năng lực tư duy là khả năng nắm bắt và vận dụng những tri thức vào cuộc sống của con người, là năng lực phản ánh bằng liên tưởng, phát hiện và xử lý thông tin trong những tình huống, những hoàn cảnh cụ thể.

         Năng lực tư duy biện chứng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chủ thể nhận thức và hoạt động, đòi hỏi chủ thể nhận thức không chỉ có tri thức khoa học sâu rộng mà còn phải biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo những tri thức đó vào giải quyết những vấn đề cụ thể trong cuộc sống.

        Thực tiễn đòi hỏi mỗi SV trong học tập phải nỗ lực học hỏi để nâng cao năng lực tư duy biện chứng (TDBC) duy vật để từ đó trang bị TDBC duy vật làm cơ sở động lực cho nhận thức và hành động.

          2. Vai trò của dạy học phần TGQ&PPLTHCCNM-LN trong việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Phân hiệu

Giảng dạy phần TGQ&PPLTHCCNM-LN có vị trí rất quan trọng trong việc trang bị thế giới quan duy vật biện chứng (DVBC) cho SV. Khi học phần TGQ&PPLTHCCNM-LN sinh viên được trang bị một cách đầy đủ, hoàn thiện hệ thống tri thức về thế giới quan duy vật khoa học để có quan niệm đúng đắn về thế giới. Giảng dạy phần TGQ&PPLTHCCNM-LN nhằm trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học nền tảng chặt chẽ, phương pháp luận biện chứng để đáp ứng với phương pháp học tập toàn diện, cách tiếp cận và nắm bắt tri thức khoa học tinh tế, sâu sắc hơn, chống lại phương pháp tư duy máy móc, đơn giản.

Giảng dạy phần TGQ&PPLTHCCNM-LN sẽ cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống nội dung các nguyên lý, quy luật, phạm trù của phép biện chứng duy vật làm cơ sở để SV rèn luyện, phát triển năng lực tư duy biện chứng. Trên cơ sở đó, SV rút ra được những nguyên tắc cơ bản làm công cụ nâng cao trình độ nhận thức, trình độ tư duy biện chứng, phát triển khả năng vận dụng những tri thức đó vào quá trình học tập. Bởi lẽ phần TGQ&PPLTHCCNM-LN trang bị cho SV nguyên tắc khách quan; nguyên tắc toàn diện; nguyên tắc phát triển; nguyên tắc lịch sử - cụ thể; nguyên tắc thực tiễn.

Như vậy, giảng dạy phần TGQ&PPLTHCCNM-LN góp phần hình thành ở SV năng lực vận dụng linh hoạt các nguyên lý, quy luật, phạm trù của phép biện chứng duy vật vào nhận thức khoa học, khắc phục được những hạn chế trong tư duy, từng bước hoàn thiện phương phápTDBC.

          3. Thực trạng trong việc phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trong dạy học phần TGQ&PPLTHCCNM-LN Phân hiệu hiện nay

PhầnTGQ&PPLTHCCNM-LN có vai trò vô cùng quan trọng, thông qua học tập không chỉ trang bị cho SV một cách hệ thống thế giới quan duy vật khoa học mà còn góp phần hình thành ở SV năng lực vận dụng linh hoạt các nguyên lý, quy luật, phạm trù đó vào nhận thức khoa học. Tuy nhiên qua thực tiễn giảng cũng như qua quan sát hoạt động học tập của SV cho thấy một số SV vẫn chưa thật sự đứng trên lập trường DVBC, chưa có phương pháp TDBC duy vật, còn rơi vào bệnh kinh nghiệm giáo điều, chủ quan duy ý chí. Đặc biệt, thậm chí trong học tập một số SV chỉ biết học thuộc lòng những gì giảng viên truyền đạt, chưa hiểu sâu sắc bản chất của những tri thức đã học để có thể rút ra được ý nghĩa thực tiễn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đó vào từng hoàn cảnh cụ thể. Do đó đã làm cho nhiều SV không hiểu và nắm vững nguyên tắc khách quan, từ đó trong cách nghĩ, cách làm của họ còn biểu hiện sự liều lĩnh, vội vàng nên dễ rơi vào ảo tưởng. Điều này cũng xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

- Thứ nhất, NNLCBCCNM-LN phầnTGQ&PPLTHCCNM-LN hầu như không có sự kế thừa ở bậc học phổ thông như các môn khoa học cơ bản khác. Bởi vậy, SV có khoảng trống và lúng túng trong việc tiếp thu tri thức của môn khoa học này.

- Thứ hai, khi nói tới thế giới quan và phương pháp luận triết học của học phần NNLCBCCNM-LN, hầu hết SV đều cho rằng đây là môn học chung, thậm chí có SV còn cho là môn học phụ, tri thức khô khan, khó hiểu, trìu tượng, học cũng không giúp gì cho chuyên môn của họ, dẫn đến nhiều SV không hứng thú, say mê học tập, hoặc học chống đối.

- Thứ ba, SV chưa thật sự xác định đúng đắn tầm quan trọng của môn học, thái độ học tập chưa nghiêm túc. Bên cạnh đó, có những SV nhận thức được vai trò của môn học, nhưng lại chưa có phương pháp học đúng đắn nên kết quả học tập còn thấp.

- Thứ tư, thư viện của giáo trình chuyên ngành còn ít, sách cho SV tham khảo chưa nhiều, nên việc học chủ yếu dựa vào bài giảng của giảng viên hoặc học qua vở ghi chép. Mặc dù nhà trường đã có tư viện điện tử, nhưng ít SV lên đọc tài liệu, tra cứu, khai thác thông tin.

          4. Những giải pháp nhằm phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên qua dạy học phần TGQ&PPLTHCCNM-LN

          - Phát huy vai trò của chủ thể học tập

Để nâng cao năng lực tư duy biện chứng mỗi SV cần:

+ Có phương pháp học đúng đắn, khoa học như đọc tài liệu trước khi lên lớp, tập trung nghe giảng, chủ động ghi chép bài, hệ thống từng bài học sau buổi lên lớp, ôn tập bài thường xuyên.

+ Tích cực tham gia các giờ thảo luận để nâng cao kiến thức, hiểu sâu thêm về môn học, giúp rèn luyện thêm cách viết, cách trình bày một vấn đề khoa học có hệ thống logic chặt chẽ.

+ Tập trung vận dụng tri thức phần TGQ&PPLTHCCNM-LN để giải quyết vấn đề nảy sinh trong học tập và trong cuộc sống.

          - Tăng cường và sử dụng cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực

+ Giảng viên cần tận dụng tối đa các thiết bị sẵn có trong lớp học để giờ học đạt hiệu quả cao.

+ Nhà trường cũng cần nâng cấp, trang bị thêm những phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ cho quá trình dạy và học.

+ Thư viện phải có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, mạng internet giúp sinh viên có điều kiện nghiên cứu truy cập thông tin tốt nhất.

Từ thực trạng trên có thể khẳng định năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được ở mỗi sinh viên Phân hiệu trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, giảng dạy phần TGQ&PPLTHCCNM-LN ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực tư duy biện chứng của mỗi SV. Do vậy, đối với MỖI SINH VIÊN MUỐN RÈN LUYỆN NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHỈ BẰNG CÁCH HỌC TẬP. Thông qua việc học tập, nghiên phần TGQ&PPLTHCCNM-LN sinh viên vận dụng tri thức đó vào hoạt động thực tiễn, NLTDBC của SV sẽ dần được hình thành, củng cố và phát triển, phù hợp đáp ứng với đòi hỏi của nhiệm vụ học tập và công tác sau này.

Download Template Joomla 3.0 free theme.